TBB AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ

                 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ

RG: 19/12/2001-24615
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler
Amaç
Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı avukatlık stajının hukuk bilgilerini bilimsel verilerden
ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yargılama süresince
yargılama faaliyetinin yönetimine ve kararın oluşumuna etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve
kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı,
demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi için
hukuksal, sanatsal, eğitsel olanakların sağlanmasıdır.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönetmelik, barolar nezdinde yapılacak avukatlık stajının yapılış amacı ile biçim ve
yöntemlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Staja Başvurma ve Staj Listesine Yazılma
Başvurma
Madde 4. Avukatlık stajını yapmak isteyen aday, baroya dilekçe ile başvurur.
Dilekçeye aşağıdaki belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneğinin eklenmesi zorunludur.
a. Nüfus cüzdanı,
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birisinin bitirildiğini gösteren belge veya lisans
diploması (yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca, Türkiye hukuk fakülteleri
programına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav vermiş olduklarını belgelemek zorundadırlar.),
c. Stajyer listesine yazılmak için başvurulan baronun bölgesinde ikamet ettiğini gösterir ikametgah
belgesi,
d. Stajyer adayının Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ve 5 inci maddesinde yazılı
avukatlığa kabule engel hallerinin bulunmadığına dair imzalı bildiri kağıdı,
e. Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı hükümlülüklerinin bulunmadığına
dair arşivli adli sicil belgesi,
f. Başvurduğu baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, stajyer adayının
durumu hakkında avukatlık meslek ilke ve kurallarına uyacağı dü-şüncesini içeren bildiri kağıtları,
g. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair
resmi bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu.
Belgelerde eksikliği bulunan adayın başvurusu eksik belgeler tamamlanıncaya kadar işleme
konulmaz.
İnceleme Madde 5. Başvurma dilekçesinin kabulüyle birlikte Baro Başkanı levhada yazılı avukatlardan
birini, stajyer adayının avukatlık mesleğine kabul için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve
avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırmak ve sonucu hakkında rapor
düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, geçerli özrü dışında bu görevi kabul etmek ve en geç on beş gün içinde
rapor vermek zorundadır.
Baro, adayın başvurusunun incelenebilmesi için gerek duyduğunda, avukatlıkla birleşmeyen bir
işle uğraşıp uğraşmadığını araştırma amacıyla, sosyal güvenlik kuruluşlarından ve adayın özelliğine
göre ilgili kişi veya kuruluşlardan bilgi isteyebilir.
Sağlık İncelemesi
Madde 6. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen rapora rağmen, baro, stajyer
adayının görevini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel, vücutça ve akılca malullüğü bulunup
bulunmadığının tespiti amacıyla sağlık incelemesine başvurabilir. Sağlık incelemesi resmi bir
hastanenin sağlık kurulu tarafından yapılır.
İlan
Madde 7. Başvurma dilekçesinin kabulü ve işlemlerin tamamlanmasından sonra stajyer adayının
isteği ilan edilir. İlanın, işlemlerin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içinde yapılması gerekir.
İlan süresi on beş gündür. İlan, fotoğraflı bir yazının baronun ve Adalet Komisyonunun bulunduğu
adliye binasının uygun bir yerine asılmak suretiyle yapılır. İlanın asıldığı ve indirildiği günler baro
tarafından bir tutanakla tespit edilir.
İtiraz
Madde 8. Adayın stajyer listesine yazılma istemine karşı, her avukat veya stajyer yahut diğer ilgili
kişiler itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçe ile yapılır. İtiraz eden dilekçesine kimliğini ve açık adresini yazmak zorundadır.
Dilekçeye itiraz nedenleri yazılıp, varsa kanıtları da ekler.
Karar
Madde 9. Yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, Avukatlık
Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen rapor ile dosya içinde bulunan belgeleri göz önünde
bulundurarak adayın stajyer listesine yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar
ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de incelenmek üzere dosyası ile o yer Cumhuriyet
Savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine, baro yönetim kurulu üyeleri kararın verildiği toplantıya katılıp katılmadıklarına
bakılmaksızın, karar tarihinden itibaren, o yer Cumhuriyet Savcısı kararın kendisine verildiği, ilgilisi
ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz
edebilirler. Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş
sayılır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde aday Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak,
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesi ile
birlikte, Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi, halde
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. Adalet Bakanlığının yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday
ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliği
tarafından verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro, idari yargı merciine
başvurabilir.
Türkiye Barolar Birliğine Gönderme
Madde 10. Adayın başvurusu ve başvurusuna eklediği belgelerin birer örneği, baro başkanı
tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Avukatlık Kanununun 22 nci maddesinin
iki ve üçüncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj yapacağı avukatın yazılı oluruna ait
belge aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mahkemelerde Staj
Mahkemelerde ve Adalet Dairelerinde Staj
Madde 11. Stajyer listesine kaydı kesinleşen aday, baro bölgesindeki ağır ceza mahkemelerinden
hangisinde staj yapmak istiyorsa, barodan alacağı belge ile o yer Adalet Komisyonu Başkanlığına
başvurur.
Staj Sıra ve Süreleri,
Madde 12. Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde yapılır;
a. Cumhuriyet Savcılıklarında bir ay,
b. Ağır ceza mahkemesinde bir ay,
c. Asliye ceza mahkemesinde on beş gün,
d. Sulh ceza mahkemesinde on beş gün,
e. Sulh hukuk mahkemesinde on beş gün,
f. Asliye hukuk mahkemesinde (ticaret, iş, tapulama dahil) bir buçuk ay,
g. İcra tetkik ve icra dairesinde bir ay.
Adalet Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu sırayı değiştirebilir ve stajyerin isteği üzerine
ticaret, iş veya tapulama mahkemesinde staj yapılmasını sağlar.
Staj yapılan baro bölgesinde idari yargı mahkemeleri varsa; staj, Cumhuriyet Savcılıkları ile idari
yargı merciinde on beşer gün olarak yapılır.
Stajın Yapılışı
Madde 13. Staj; baronun, Cumhuriyet Savcısının ve hakimin denetiminde yapılır. Stajyer, staj
eğitim programını aksatmadan; duruşmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararın görüşülmesinde
ve yazılmasında hazır bulunur. Kendisine verilen dosya ve kararları inceler ve rapor hazırlar.
Stajyerler kendilerine verilen işlerden sorumludur. Ancak stajda, kalem görevlileri, stajyerler ve iş
sahipleri arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. Stajyer meslek onurunu zedeleyecek
davranışlardan kaçınmak zorundadır.
Adliyede yapılan staj dönemi için, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj
defteri ile devam çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer tarafından her gün imzalanır. Staj eğitim çalışmaları veya baroca düzenlenen konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler nedeniyle
staj devam çizelgesine imza atamayan stajyer, özrünü belgelemek koşuluyla imza yükümlülüğünden
kurtulur. Staj sonunda devam çizelgesi Cumhuriyet Savcısı veya hakim tarafından devam yönünden
onaylanır.
Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlerle devam edemediği günler Avukatlık
Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde tamamlattırılır. Haklı nedenlerin kanıtlanması
stajyerin yükümlülüğündedir.
Stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu başkanı ve baro başkanı haklı bir engelin bulunması
halinde, yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü geçmemek üzere izin
verebilir.
Adliyede yapılan staj dönemi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sürelerin her
birinin bitiminde; stajyerin varsa devam etmediği günleri, stajyere verilen görevleri ve stajyerin genel
olarak ilgi ve başarı derecesi ile meslek ilke ve kurallarına yatkınlığını belirten iki nüsha rapor
düzenlenerek, biri Adalet Komisyonuna diğeri barosuna gönderilir.
Mahkemelerde yapılan staj sırasında staj kurulu, yoksa yönetim kurulu stajı denetler ve gözetir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukat Yanında Staj
Avukat Yanında Staj
Madde 14. Avukatlık stajının kalan altı ayı, staj yapılan baro levhasına kayıtlı, meslekte en az beş
yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette
geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır. Avukatlık ortaklıklarında,
bu Yönetmelikteki koşulları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir.
Engel Durumlar
Madde 15. Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son
soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin
kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile
cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 15
inci maddesi gereği disiplin kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, baro
başkanı stajyerin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir.
Avukat Yanında Staja Başlama
Madde 16. Avukat yanında staja başlayabilecekleri Adalet Komisyonunca bildirilenler, evvelce
dilekçelerinde gösterdikleri ve olurlarını aldıkları avukat yanında staja başlarlar.
Baro yönetim kurulu, avukat yanında stajın başlamasına ilişkin yazısında, staj eğitim programı
hakkında bilgi vererek, stajyerin eğitim programına katılmasının sağlanmasını ister ve stajın
Yönetmelik ilkelerine uygun yapılması için alınması gereken önlemleri, uygulanması gereken staj
eğitim ve değerlendirme kurallarını bildirir.
Avukatın Yükümlülüğü Madde 17. Avukat, stajyerini hukukun üstünlüğü ilkesine, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hukuk
bilgilerini somut olaylara uygulayabilecek nitelikte, bağımsız ve özgür bir avukat olarak yetiştirmekle
yükümlüdür.
Bu yükümlülük kapsamında avukat, stajyeri Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen
duruşmalara ve cezaevi görüşmelerine birlikte gitmek, mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip
etmek, dava dosyalarını ve yazışmaları düzenlemek imkanını sağlayarak eğitir. Stajyere bu işler
dışında bir iş yüklenemez.
Avukat, stajyerin baro eğitim çalışmalarına katılmasını, devamını ve başarısını denetlemekle
yükümlüdür.
Stajın Yapılışı
Madde 18. Stajyer, staj eğitim çalışmalarını aksatmamak koşuluyla, avukatla birlikte duruşmaları
izler. Avukatın yazılı olur vermesi halinde bizzat Avukatlık Kanununda belirtilen mahkemelerdeki
duruşmalara girer. Mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip eder. Dava dosyalarını hazırlar,
gerekli araştırmaları yapar, yazışmaları düzenler, icra takipleri yapar, takip hukukunun aşamalarına
eylemli biçimde katılır. Stajyer stajını yaparken meslek ilke ve kurallarına ve Yönetmelikte yer alan
kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.
Staj kesintisiz yapılır. Stajyerin stajı sırasında haklı nedenlere dayanarak devam edemediği günler,
engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurması halinde; mahkemelerde staj sırasında Adalet
Komisyonu başkanının ve avukat yanında staj sırasında ise baro yönetim kurulunun kararı ile
tamamlattırılır. Ayrıca baro başkanı, haklı nedenlerin bulunması halinde, yanında staj yaptığı
avukatın ve staj kurulunun da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.
(İptal: Danıştay 8. Dairesi’nin 17/9/2003 tarih ve E. 2002/ 638, K. 2002/334 sayılı kararı ile.)
Stajyerin Yapabileceği İşler
Madde 19. Stajyer, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı oluru ile onun gözetim
ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip
ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.
Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden adının silinmesi ile sona erer.
Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın yazılı oluru ile dava dosyalarından fotokopi ve benzeri yollarla
örnek alabilir.
Stajyer ayrıca vekaletname veya yazılı olur olmaksızın, dava ve takip dosyalarını inceleyebilir.
Raporlar
Madde 20. Yanında staj yapılan avukat, ilk üç ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda birer rapor
verir. Son rapor kesin rapor olup, raporlarda stajyerin staja devamı, mesleki ilgisi, meslek ilke ve
kurallarına yatkınlığı, katıldığı duruşmalar, yetki belgesi ile yürüttüğü işler, yaptığı araştırmalar ile
uygulamalar ve benzeri çalışmalar değerlendirilir.
Denetim
Madde 21. Baro yönetimi, staja başlama veya staja başlanılan avukatın değiştirilmesi konusunda;
yanında staj yapılacak avukatın bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı, büro
olanaklarının stajyerin eğitimine elverişli olup olmadığı hakkında karar vermeye yetkilidir. Ayrıca,
baro yönetim kurulu veya yetki verilmesi halinde staj kurulu, stajın devamı süresince stajyerin, bu Yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp
yapmadığını denetler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Staj Eğitimi
Baronun Staj Eğitim Görevi
Madde 22. Her baro, kendi örgütsel oluşumu içinde, stajyerin, özgür, bağımsız, meslek ilkelerine
bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına
uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir
öğesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek için staj eğitimi çalışmaları yapar.
Barolar, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen staj eğitim görevinin;
bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilmesi amacıyla staj eğitim birimleri
oluşturabilirler. Bu birimlerin kuruluşu, işleyişi, yetki ve sorumlulukları ile benzeri konular her
baronun kendi genel kurulunca bu Yönetmelikteki ilkelere göre kabul edeceği iç yönetmeliklerle
belirlenir.
(Mülga: RG 1/3/2006-26095)
Staj eğitim birimlerinde stajyerlere verilecek eğitim, avukat yanında yapılan staj süresinden sayılır
ve stajın kesintisiz yapılacağı kuralına aykırı olarak nitelendirilemez.
Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri
Madde 23. Avukatlık stajının bu Yönetmeliğin amaç maddesine uygun bir şekilde yapılabilmesi,
stajyerin avukatlık hukuku ve meslek kuralları bilgilerini edinebilmesi, hukuk kurallarını somut
olaylara uygulayabilme yeterliliklerini arttırma avukatlık staj eğitiminin temel ilkesidir.
Bu ilke doğrultusunda staj eğitim birimlerinde bir yıllık avukatlık stajı süresi içinde önceden
hazırlanan ve duyurulan yıllık eğitim programı dahilinde en az yüz yirmi saatlik bir staj eğitimi
verilir. Bu eğitim süresinin en az altmış saati düzenli olarak meslek ilke ve kuralları ile uygulamada
avukat konularına ayrılır.
Bunların dışında barolar, staj eğitiminin nasıl yapılacağını, hangi konulardan oluşacağını
yörelerinin de özelliklerini göz önüne alarak, çıkaracakları iç yönetmelikte gösterirler. Ayrıca seminer
çalışmaları yapılır. Panel, sempozyum gibi kültürel etkinlikler düzenlenir.
Staj Kurulları
Madde 24. Baro Yönetim kurulu, kanun ve yönetmelik gereği vermekle yükümlü olduğu staj
eğitimini daha kapsamlı ve verimli kılabilmek, uygulamada birliği ve kurumlaşmayı sağlamak için
staj kurulu kurmaya yetkilidir.
Staj kurulunun oluşumu, görevlendirme yöntemi ve baro yönetim kurulu tarafından bu kurula
devredilecek yetkilerin kapsamı, kullanılış biçimi, kurulun çalışma şekli ve benzeri konular iç
yönetmelikte belirlenir. Staj kurulu üyesi avukatların görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten avukat
yeniden görev alabilir. ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü
Madde 25. Stajyerler meslek kurallarına, bu Yönetmelik ve barolar tarafından çıkarılacak iç
yönetmeliklere ve Türkiye Barolar Birliği ilke kararlarına uymakla yükümlüdürler.
Kimlik Belgesi
Madde 26. Staj listesine yazılan stajyere barosunca, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak
bastırılan seri numaralı resimli Stajyer Avukat Kimlik Belgesi verilir. Staj bitim belgesinin verilmesi ya
da staj listesinden silinme hallerinde verilen kimlik geri alınır.
Dosya Tutma Yükümlülüğü
Madde 27. Staj eğitim birimlerinde her stajyer için bir dosya açılır. Staj listesine yazılma aşamasına
kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında stajyerin devam ve eğitimine yönelik
her türlü bilgi ve belge bu dosyada saklanır. Staj eğitiminin tamamlanması ile bu dosya Baro Yönetim
Kuruluna sunulur.
Stajın Uzaması
Madde 28. Mahkeme ve savcılık raporları ile yanında staj yapılan avukatın raporlarında veya
baroların staj eğitiminde yetersizliği belirlenen stajyerin stajı, staj kurulunun önerisi ile baro yönetim
kurulu kararıyla altı aya kadar uzatılabilir.
Staj Eğitiminin Tamamlanması
Madde 29. Staj eğitiminin tamamlanmasından sonra stajyere staj eğitimi bitirme belgesi verilir. Bu
belgenin verilmesi için; stajyerin eğitim programına katılmış olması gerekir. Ayrıca katıldığı zorunlu
ve seçimlik eğitim çalışmalarından yazılı sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve kurallarına
uygunluk yönünden başarılı bulunmuş, bireysel çalışma raporunun kabul edilmiş olması, avukatlığı
mesleğin saygılığına ve bu Yönetmeliğin amaç maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak yapacağına
yönelik kanaat uyandırmış olması gerekir.
Staj Bitim Belgesinin Alınması
Madde 30. Baro yönetim kurulu staj süresini tamamlayarak staj eğitimini bitirme belgesini alan
stajyere, staj dosyasındaki belge ve raporları inceleyerek yeterli bulduğu takdirde, yapacağı ilk
toplantıda staj bitim belgesi verilmesi konusunda karar verir.
Stajın Nakli
Madde 31. Stajın nakli mümkündür. Bu konuda Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70 inci
maddelerinin, staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır. Nakil ile gelinen baroda staj eğitimini
kısmen veya tamamen aldığı anlaşılan stajyerin staj eğitiminden kısmen veya tamamen muaf
tutulması mümkündür. Staj Listesinden Silinme
Madde 32. Avukatlık stajı için Avukatlık Kanununun ve Yönetmeliğin öngördüğü şart ve
nitelikleri yitirenler, esasen bu şart ve niteliklere sahip olmadıkları staja başladıktan sonra anlaşılanlar,
staj listesinden silinme isteminde bulunanlar, stajın kesintisiz yapılacağı kuralına uymayanlar, Meslek
Kurallarına ve Yönetmelik ile belirlenen esaslara yazılı uyarıya rağmen uymamakta ısrar gösterenlerin
adı, baro yönetim kurulu kararı ile staj listesinden silinir.
Baro yönetim kurulunun listeden silmeye dair kararı ile stajyerin itirazı konusunda Avukatlık
Kanununun 71 inci maddesindeki usul uygulanır.
Geçici Madde 1. Baroların 1/1/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun staj eğitim
programlarını yapmaları zorunludur.
Yürürlük
Madde 33. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.