AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ
Tarih: 31.12.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 7419

 
                 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ

RG: 19/6/2002-24790Amaç
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması
amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2. (Değişik: RG 27/6/2009 – 27271)
Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği
Reklam Yasağı Yönetmeliğinde, 176 ila 181 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde, 44 üncü maddesinin (B) bendine dayanılarak çıkarılan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde, 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye
Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde ve 23 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenen hususları kapsamaz.
Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çıkarılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Mesleğine Kabul
Başvurma ve Eklenecek Belgeler
Madde 4. (…)1Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına
yazılmak üzere, diledikleri baroya başvurabilirler.
Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir;
a. Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği,
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans
diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,
Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakültelerinden
herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş
olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.
c. Staj bitim belgesi,
d. (…)2
e. Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikamet edildiğine dair belge,
1 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, bu arada yer alan “Avukatlık sınavını başaran ya da“ kelimeleri, madde
metninden çıkarılmıştır.
2 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Avukatlık Kanununun 4. maddesi kapsamında olmayanlar için avukatlık
sınavının başarıldığına dair belge,“ şeklindeki (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.f. Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel halleri
bulunmadığına dair imzalı beyanı,
g. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avukatlık
Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren arşivli
adli sicil belgesi,
h. Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş,
başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı,
ı. Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut veya akılca malul
olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak rapor.
Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sağlık
kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir.
İstisnalar
Madde 5. a. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosyasında bulunanların
ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmez.
b. Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulunanlar için; bu
Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu
kişilerin sicil özetleri Baro Başkanlıkları’nca ilgili dairelerden istenir.
c. Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş olanlar için, 4
üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde3 yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru
dilekçelerine, ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar.
1. Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, beş yıl süre ile
mahkemelerin her derecesinde avukatlık yaptığını gösteren belge.
2. Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avukatlık, mesleğini
yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğini kanıtlayan sınav başarı belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü
olarak iki aşamada yapılır.
3. Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan derslerden
usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge.
Adli Sicil Araştırması
Madde 6. Avukatın levhasına yazılma isteğinde bulunduğu baro başkanlığınca Cumhuriyet
Savcılığı aracılığı ile adli sicil müdürlüğünden adli sicil araştırması yapılır.
Staj Dosyasının Getirtilmesi
Madde 7. Staj bitim belgesi aldığı barodan başka bir baro levhasına yazılma isteminde
bulunanların staj dosyaları ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine
göre eksik olan belgeler tamamlattırılır.
Başvuru Dilekçesinin Kaydı
3 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, bu arada yer alan “(c) ve (d) bentlerinde” ibaresi, “(c) bendinde” şeklinde
değiştirilmiştir.Madde 8. Bu Yönetmeliğin 4, 5, ve 7 nci maddesine göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir
eksiklik bulunmadığı ve adli sicil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru
dilekçeleri Baro Başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yazılır.
Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzenlenir. Bu
belgelerden biri adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık Kanununun 7 nci
maddesinde yazılı bir aylık süre, bu tarihten itibaren işlemeye başlar.
Belgelerde eksiklik bulunması halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya kadar kabul
edilmez.
İsteğin Kabulü
Madde 9. Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık mesleğine kabul ile
levhasına yazılması konusunda, başvurma dilekçesinin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
gerekçeli kararını verir. Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca evvelce Türkiye
Barolar Birliğine gönderilen evrakın, Birliğe gönderilen dosyaya konmasına lüzum yoktur. Türkiye
Barolar Birliğince düzenlenecek avukatlık ruhsatname bedeli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin
belgeler ile avukatın başı açık ve erkek avukatların kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büyüklüğünde iki
adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da
bulmama konusunda bir karar verir ve bu kararını, dosya ile birlikte, onaylanmak üzere Adalet
Bakanlığına gönderir. Türkiye Barolar Birliğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet
Bakanlığı, uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, uygun bulmama gerekçesi ile
birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya
bildirilir.
Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı
merciine başvurabilirler.
Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır.
İsteğin Reddi ve İtiraz
Madde 10. Baro yönetim kurulunca, levhaya yazılma isteğinin reddedilmesine veya kovuşturma
sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on
beş gün içinde kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Adaya itiraz
edildiğini belirten bir belge verilir.
Posta gideri itirazcıdan alınır.
İtirazın İncelenmesi
Madde 11. İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, dosyanın geldiği tarihten
itibaren bir ay içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar Birliği tarafından, bu süre içinde
karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan
incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmaküzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu bir aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya
dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar
tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına
ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde
kesinleşir. Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin
tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki aylık
süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına tekrar intikal ettirildiği tarihten
itibaren başlar.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı
merciine başvurabilirler.
İtirazın Sonuçları
Madde 12. İtirazın kabulüne ilişkin kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması veya onaylanmış
sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeliğin 9, 10, ve 13 üncü maddeleri gereğince işlem
yapılarak aday baro levhasına yazılır, ruhsatnamesi verilir.
İtirazın reddine ilişkin karar Adalet Bakanlığınca onaylanarak veya onaylanmış sayılarak
kesinleştiği takdirde adayın kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından gereği yapılmak üzere tüm
barolara duyurulur.
Adayın kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için tutulan özel bir deftere yazılır.
Ret ve bekleme sebepleri kalkmadıkça hiç bir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
Avukatlık Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimliği
Madde 13. Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip
olarak bastırılır ve düzenlenir.
Türkiye Barolar Birliği, mesleğe kabul edilen adayın dosyasındaki bilgilere göre ruhsatnameyi
düzenleyerek, soğuk damga ile fotoğrafını mühürler ve ruhsatname defterine kaydeder. Türkiye
Barolar Birliği Başkanınca imzalanan ruhsatname, baro başkanı tarafından imzalanmak üzere
barosuna gönderilir ve imza tamamlandıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın
avukat kimliği de, ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenerek barosuna gönderilir.
Adayın Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve
kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” şeklinde ant içtiği ve
ruhsatnamesinin verildiğine ilişkin bir tutanak düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim kurulu üyeleri
ve ant içen avukat tarafından imzalanır.
Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez.
Aday, ruhsatnamesini aldıktan sonra, “Avukat” unvanını kazanır.
Durum ve ruhsatnamenin alındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye
Barolar Birliği arşiv kartı bu yazıya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan ve barolardan gelen bilgilere göre
düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir.Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler
Madde 14. Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını
bizzat açabilir ve işini takip edebilir.
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini
taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından
yapılabilir.
Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve takipte
bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz.
Kooperatif ve Anonim Şirketler
Madde 15. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen
esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye
sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.
(…)4
(…)5
(…)6
Uzlaşma Müzakereleri
Madde 16. Avukatlık Kanununun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılmadan veya dava
açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların
kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle
4 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Birinci fıkrada sözü edilen kuruluşların sözleşmeli avukat bulundurma
zorunluluğuna aykırı davrandıklarının ilgililerce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilmesi üzerine, mahallin
en büyük mülki idare amirliğince şikayet edilen kuruluşların şikayete konu dönem içerisinde sözleşmeli avukat çalıştırıp
çalıştırmadıklarını ilgili kuruluş ile yapacakları yazışma veya görevlendirecekleri memur aracılığıyla mahallinde tespit
ettikten sonra, sözleşmeli avukat çalıştırmadığı tespit edilen kuruluşların avukat çalıştırmadıkları her ay için, sanayi
sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçilerin suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutarı
kadar para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilir. Verilen bu kararlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.“ şeklindeki 2. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
5 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından şikayet üzerine kesilen bu
cezalara karşı, ilgili, tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. Sulh ceza
mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
6 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Bu cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve hazineye gelir kaydedilir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.karşı tarafa ve karşı taraf vekiline yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma
müzakerelerini yönetirler.
Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm
önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik ederler.
Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde
hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya özen
gösterirler.
Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı
yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir.
Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın taraflarının ve
avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir.
Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar,
uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha
sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma müzakereleri esnasında
anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.
Uzlaşma Tutanağının Şekli
Madde 17. Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma konusu ve
uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca en
az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır.
Bu tutanağın şu hususları içermesi gerekir:
a. Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres ve bağlı oldukları baro sicil numaraları,
b. Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
c. Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman, tanık ve bilirkişilerin kimlik ve
ikametgahları; alacaklı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı,
d. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatılması ve uzlaşmanın konusu,
e. Uzlaşma sonunda varılan anlaşma,
f. Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzaları.
Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma giderlerinin, uzlaşma
dava açıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin paylaştırma şeklinin, tarafların talep
sonuçlarından her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların,
mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde
gösterilmesi gerekir.
Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağının aslı, tutanağı düzenleyen avukat ya da avukatlarda
kalır ve örneği taraflara verilir.
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi
Madde 18. Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzenleyen merciin adı,
kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil
edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulunması zorunludur.
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm
vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir
başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. Vekaletname
hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için
hukuken vekaletname işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı,
soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması
gereklidir.
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılması
zorunludur. (Ek cümle:RG-3/5/2012-28281) Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile
elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar
Birliği tarafından müştereken belirlenir.
Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve adli
yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki
veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir.
Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakkı
Madde 19. Vekaletname örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylama şekli, Avukatlık
Kanununun 56 ncı maddesine göre avukatların örneklerinin aslına uygunluğunu onaylamaya yetkili
oldukları diğer belgelerde de uygulanır.
Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin
örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Asıllarının verilmesi
kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde avukat, takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt
ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabilir. Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname
örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek
hükmündedir.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan ya da aslına aykırı
örnek veren avukat, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat
konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt
ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin
dosyasına konur.
Kılık
Madde 20. Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev
yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek
zorundadırlar.
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında
ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir.
Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık
giyemezler.
Avukatlar, mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında Meslek Kuralları’nın 20 nci maddesine uygun
davranmak zorundadırlar.
Başvurma
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Baroya Nakil
Madde 21. Nakil için başvuru, avukatın levhasına yazılmak istediği baro yönetim kuruluna yazı ile
yapılır.
Başvuru yazısında, istekte bulunan avukatın levhasında kayıtlı olduğu baronun adı, baro sicil
numarası, ruhsatname tarih ve numarası, sosyal güvenlik yönünden hangi statüye tabi bulunduğu,
levhasına yazılmak istediği baro bölgesindeki tebligat adresini bildirmesi şarttır.Başvuru yazısına; ikametgah belgesi, avukatların başı açık ve erkekler için kravatlı çekilmiş iki adet
6x9 büyüklüğünde cübbeli fotoğrafı eklenir.
İnceleme
Madde 22. Başvurunun yapıldığı baro yönetim kurulu nakil istemi üzerine;
a. Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukatın nakil isteğinde bulunduğunu da bildirerek;
baroya aidat borcu, yaşlılık sigortası prim borcu olup olmadığını, disiplin kovuşturması altında
bulunup bulunmadığını ve gerekli gördüğü diğer hususları sorar.
b. Türkiye Barolar Birliğine avukatın nakil yoluyla levhasına yazılmak istediğini bildirir,
ruhsatname tarih ve numarasını belirterek, avukatın bu konudaki bildirisini doğrular.
c. Gerekli gördüğü diğer incelemeleri yapar.
Karar
Madde 23. Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırasında levhasına yazılı olduğu baroya yıllık
kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna (…)7 prim borcu olduğunu veya disiplin kovuşturması
altında bulunduğunu tespit ederse, bu engeller ortadan kalkıncaya kadar işlem yapılmamasını
kararlaştırır ve avukata, nakil isteği hakkında bir karar verilebilmesi için borçlarının ödenmesinin
ve/veya disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasının gerektiğini tebliğ eder.
Avukatın; levhasına yazılı olduğu baroya yukarıda sözü edilen türde borçları yoksa ya da yapılan
tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatın borçlu olduğu baro tarafından düzenlenecek bir
belge ile kanıtlanmışsa; avukat disiplin kovuşturması altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin
kovuşturmasının sonuçlandığı, kovuşturma yapan baronun bu konudaki yazısı ile kanıtlanmışsa;
nakil isteminde bulunulan baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine
dair bir karar verir.
İstemin Kabulü ve Reddi
Madde 24. İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış olur. Baro
levhasına yazılma günü, derhal Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın önceden yazılı olduğu baroya
bildirilir. Avukatın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro
levhasına kayıt tarihi itibariyle avukatın adını kendi baro levhasından siler. Avukatın baro sicil ve
sigorta dosyaları naklettiği baroya gönderilir. Avukatın naklettiği baronun adı, Türkiye Barolar
Birliğine ve Adalet Bakanlığı’na bildirilir.
Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır.
(Mülga: RG 19/8/2005-25911)
7 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, bu arada yer alan “yaşlılık sigortası“ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.BEŞİNCİ BÖLÜM
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden
Silinme ve Yeniden Yazılma
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme
Madde 25. Avukatın baro ve Türkiye Barolar Birliği keseneklerini ödememekte direndiği ya da
topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinde
yazılı levhadan silinmeyi gerektiren nedenlerden birinin varlığının tespit edilmesi ya da avukatın
yazılı istemi üzerine; levhasına yazılı olduğu baro yönetim kurulu tarafından, avukatın adının
levhadan silinmesine karar verilir.
Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan önce avukata tebligat yaparak tebliğden
itibaren on gün içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrıca, gün ve saati yazılarak
dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazır bulunması da bildirilir.
Avukatın yazılı cevabı alındıktan, sözlü açıklamaları dinlendikten veya süresi içinde yazılı cevap
vermediği ya da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten sonra, baro yönetim kurulu
levhadan silme hakkında bir karar verir. Karar gerekçeli olur ve avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı
Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır.
Yeniden Yazılma
Madde 26. Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddelerine göre
levhadan silinmiş olmadıkça, silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini kanıtlayarak yeniden
levhaya yazılma isteminde bulunabilir.
Baro yönetim kurulu başvuru üzerine, öncelikle avukatın bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
yazılı belgelerden hangilerini tekrar baroya vermesi gerektiğine karar verir. Tekrar yazılma isteminde
bulunan avukat dilekçesine;
a. Levhadan silinmesine sebep olan olayın ortadan kalktığını kanıtlayan belgeyi,
b. Levhadan silinme kararının kesinleşme tarihi ile tekrar yazılma istemi tarihi arasında bir yıldan
fazla bir süre geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu işi kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak
istediği baro bölgesinde ikamet ettiğine ilişkin belgeyi eklemek zorundadır. Bu durumdakiler hakkında
baro, ayrıca adli sicil incelemesi de yapar.
Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme
Madde 27. Baro yönetim kurulu aşağıdaki durumların varlığı halinde avukatın bir daha
yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir.
a. Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar,
b. Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarınca meslekten
çıkarma cezası verilmiş olanlar,
c. Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler.
Adı levhadan silinen avukat, Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı şekilde bu karara
itiraz edebilir.
Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükmü ile bu Yönetmeliğin 11
inci maddesi bu konuda da kıyasen uygulanır.Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhasından silinenlerin kimlikleri
ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilir.
Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanır ve ayrıca yargı organları ile adli
teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere
duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları
Kuruluş
Madde 28. Avukatlık Kanununun 77 nci maddesine göre kurulmuş bulunan baroların kanuni
organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı
avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir.
Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Yeni Baro Kurulması
Madde 29. Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının
anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.
Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad
ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi
göndermelerini ister.
Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği,
baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu
gerçekleştirmek üzere görevlendirir.
Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde
yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel
kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirir.
Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren
koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de, bu
madde hükmü uygulanır.
Baro Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 30. Genel kurul baronun en yüksek organıdır.
Baro genel kurulu levhada yazılı bütün avukatlardan oluşur. Aşağıda yazılı kimseler genel kurula
katılamaz.
a. Levhaya yazılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, henüz mesleki andını içmemiş olanlar,
b. Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten yasaklanmış olanlar.
c. Baro ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar.
Toplantılar
Madde 31. Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak
ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy
kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin
üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro
bütçesine gelir kaydedilir.
Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona ermeden önce,
özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.
Olağan Toplantılar
Madde 32. Baro olağan toplantıları, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. Bu
toplantıların gündemini baro yönetim kurulu belirler.
Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunması zorunludur;
a. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi,
b. Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu ile denetleme
kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,
c. Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
d. Seçim süreleri sona eren baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu asıl
ve yedek üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri seçimlerinin yapılması.
Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. Yeni bir toplantı
yapılması kararı bu hükmün dışındadır.
Olağanüstü Toplantılar
Madde 33. Baro genel kurulu;
a. Türkiye Barolar Birliği,
b. Baro başkanı,
c. Baro yönetim veya denetleme kurulları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Ayrıca, levhada yazılı avukatların beşte birinin yazılı istemi ile de baro başkanı, genel kurulu on
beş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır.
Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görüşme konularının
yazılı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü toplantı istekleri dikkate alınmaz.
Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri, olağanüstü toplantılarda da
kıyasen uygulanır.
Toplantılara Çağrı ve Gündem
Madde 34. Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk
toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati, baro çevresi
adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel
kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.
Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve
bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapılmasıyla birlikte, baroda
avukatların incelemesine sunulması gereklidir.Yoklama Cetveli
Madde 35. Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazılı avukatların baro sicil numaraları
sırasına uygun olarak ad ve soyadlarının yer aldığı bir yoklama cetveli düzenlenir.
Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalamasıyla
mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yazılı toplantı yeter sayısı sağlanırsa, Başkan
genel kurul toplantısını açar.
İtiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı
Madde 36. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; öncelikle bir başkan, bir başkan
vekili ile iki üyeden oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her aday için ayrı ayrı ve genel kurulda
aksine karar alınmamışsa işari oyla yapılır. Kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, başkanlık divanına seçilemezler.
Söz Alma Sırası ve Süresi
Madde 37. Başkan, söz isteyenlere sırası ile söz verir. Ancak, baro başkanı ile yönetim kurulu
üyelerine ve Türkiye Barolar Birliğini ilgilendiren konularda da Türkiye Barolar Birliği Genel
Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır.
Başkanlık divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar verebilir.
Önergelerin Görüşülmesi
Madde 38. Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin gö-rüşülmesi sırasında, önerge sahibinin
açıklaması dışında, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az birer konuşmacıya da söz
verilir.
Görüşme Sonucu Oylama
Madde 39. Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz isteyenlerin konuşmalarının bitmesiyle veya
yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur.
Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek genel kurulun
oyuna sunar. Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça; kararlar
toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oyçokluğu ile alınır.
Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar
verilemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.
Toplantı Düzeni
Madde 40. Genel kurul başkanlık divanı, toplantının ve görüşmelerin düzenini korumakla
görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebileceği gibi, oy hakkı saklı
kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplantıdan çıkarılmasına da karar verilebilir.
Toplantıya Ara Verme ve Erteleme
Madde 41. Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir.
a. Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması,b. Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az
1/3’ünün, dört yüze kadar (dört yüz dahil) olan barolarda 1/5’inin, dört yüzden çok olanlarda
1/10’unun toplantı salonunda bulunmadığı yoklama sonucu anlaşılması.
Başkanlık divanı bu maddenin (a) bendindeki durumun tespiti halinde, toplantıya en fazla iki saat
ara verir; bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanması halinde ise başkanlık divanı toplantıyı on
beş günü geçmemek üzere başka bir güne erteler. Ertelenen toplantı önceki toplantının devamı
niteliğindedir. Önceki toplantıda görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları
Yönetim Kurulu Toplantısı
Madde 42. Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.
Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı; yardımcının da bulunmadığı toplantıya, en
kıdemli üye başkanlık eder.
Oylama Şekli ve Karar
Madde 43. Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, oylama açık olarak yapılır.
Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numarası sırasına göre en kıdemsiz üyeden başlayarak oylar,
en son kendi oyunu kullanır.
Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. baro başkanı veya yönetim
kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar ve oy kullanamazlar.
Tutanak
Madde 44. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel sekreterler tarafından tutulur. Tutanağa
kurulun aldığı kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yapılan tartışmaların tutanağa yazılması
yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Tutanak, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini yazarak tutanağı imzalarlar.
İdari İşlemlerin Yürütülmesi
Madde 45. Baro idari işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel tarafından
yürütülür.
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır.
Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.
Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan ile birlikte, başkanın
yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar.
Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici
olmak kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.
Hizmetler ücretsizdir.Sorumluluk
Madde 46. Baro başkanı, başkanlık divanı ve üyeleri baro idari işlemlerinin yürütülmesinden
dolayı öncelikle yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
Genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir.
Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler
Madde 47. Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye merkezlerinde iki yıl için görev yapmak
üzere, bir temsilci atar.
Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardımcı seçer ve yönetim
kurulunun onayına sunar.
Temsilci, Avukatlık Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve onların
gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait diğer görev ve etkinlikleri düzenler
ve gözetir. İlgili defter ve kayıtları tutarlar, üyeler, kurum, resmi daireler ve baro arasındaki
koordinasyona yardımcı olurlar. Adli yardım ve CMUK temsilcilikleri baro temsilciliği ile birleşebilir.
Temsilcinin görevinin; sürenin dolması, istifa, göreve son verilme ve başka nedenlerle sona ermesi
halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atanır. Yeni atanan temsilci, eski temsilcinin
süresini tamamlar.
Başvurma
Madde 48. Herhangi bir idari işlemin yapılmasına ilişkin başvurular, yazılı olarak baroya yapılır.
Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp ilgilisine
havale edilmemiş başvurular, deftere kaydedilmez ve işlem görmez. Aynı kural resmi başvurularla
ilgili evrak hakkında da uygulanır.
Yetkili İmzalar
Madde 49. Baro başkanı, başkan yardımcısı ya da kıdemli üye veya başkanın görevlendirdiği bir
yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adına düzenlenemez.
Görevlendirme
Madde 50. Baro başkanı idari bir işlemin görülmesi için, varsa başkanlık divanından yoksa
yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrıca görevlendirebilir.
Tutulacak Defterler
Madde 51. Başkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro idari işlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi
için gerekli tedbirleri alır, tutulacak defterleri ve dosyaları belirler.
a. Genel kurul tutanak ve karar,
b. Yönetim kurulu karar,
c. Gelen ve giden evrak,
d. Disiplin kararları esas,
e. Soruşturma esas,
f. Baro gelir ve giderleri,
g. Adli yardım,
h. CMUK,ı. Avukatlık ortaklığı sicil,
j. Vekalet pulu,
k. (…)8
esas ve karar konularında defter tutulması zorunludur.
Defterlerin yönetim kurulu tarafından sayfa numaraları belli edilerek ve kaç sayfadan ibaret
olduğu defterin başına ve sonuna yazılmak suretiyle mühür ve imza ile onaylanması şarttır. Gereken
durumlarda bu defterlerin tamamı veya bir kısmı dosya şeklinde düzenlenebilir.
Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için gerekli
tedbirleri alır.
Barolar, kayıtlarını, bu madde uyarınca tutmakla yükümlü oldukları defterler dışında, ayrıca
bilgisayar ortamında da tutabilirler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Seçim
Seçim İşlerinin Yürütülmesi
Madde 52. Üye sayısı dört yüzü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi günü sonuçlandırılır. Oy
verme işlemi Pazar günü saat 09.00’da başlar saat 17.00’de sona erer.
Üye sayısı dört yüzden az (dört yüz dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün
yapılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç ve bitiş saatini
seçim sandık kurulu belirler.
Adayların Tespiti
Madde 53. Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı
veya liste halinde verilir.
(…)9
Oy Pusulaları
Madde 54. Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması
gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında
yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.
Oy Verme
Madde 55. Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy
vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
8 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Hakem kurulu” şeklindeki ( k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
9 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Baro ve Türkiye Barolar Birliği kesenek borcu nedeniyle genel kurula
katılma hakkı olmayanlar; seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, aday olamazlar ve aday gösterilemezler.” şeklindeki 2.
fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.Oy Vermenin Bitimi ve Sayım
Madde 56. Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin
dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.
a. Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.
b. Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele
alınarak açılmadan yok edilir.
c. Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla
oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.
d. Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.
e. Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla
adlar hesaba katılmaz.
f. Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla
tespit ve ilan olunur.
Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği
halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır.
Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir.
Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı
Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen
uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetleme Kurulu
Görevleri
Madde 57. Denetleme kurulunun görevi baronun mali işlerini incelemektir.
Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun şeklini ve yöntemini kendisi
kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur.
a. Baro gelir ve gider hesaplarının ve kayıtların dayanaklarının incelemesini yapmak,
b. Kayıtların usulüne göre yapılıp yapılmadığını tespit etmek,
c. Gider kayıtlarının; bütçeye, genel kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile mevzuata uygunluğunu
incelemek,
d. Baro yönetim kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen hesap raporlarını incelemek ve varsa
usulsüzlük ve hataları tespit etmek,
e. CMUK hesaplarının denetimini yapmak.
Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri denetleme
kurulunun karar ve rapor dosyasına konur, biri yönetim kuruluna verilir, diğeri de dönem sonunda
bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak yıllık raporlara eklenir.
Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak ve istenilen belge ve
kayıtları denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir.Rapor Düzenlenmesi
Madde 58. Baro denetleme kurulu, dönem sonunda genel kurula sunulmak üzere, baronun iki
yıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler.
Olağanüstü Toplantıya Çağrı
Madde 59. Baro denetleme kurulu, incelemeleri sırasında baro mali işlerinde ve kayıtların
tutulmasında düzensizlikler ve açıklar tespit eder ve bu düzensizliklerin devam ettiği sonucuna
varırsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konuda bir rapor düzenler ve baro genel
kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verir. Genel kurul, Avukatlık Kanununun 84, 85
ve 87 nci maddelerine göre toplanarak karar verir.
ONUNCU BÖLÜM
Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri
İdari İşler
Madde 60. Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince baro kararlarına karşı
yapılan itirazlar, kararı veren baro aracılığıyla veya doğrudan Türkiye Barolar Birliğine yapılır.
Türkiye Barolar Birliği başkanı protokolde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Denetleme Kurulu
Madde 61. Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme kurullarının çalışma biçim ve yöntemleri,
Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır.
İtirazlarla İlgili Dosyadaki Eksiklikler
Madde 62. Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulları, itirazen inceledikleri dosyada
noksan gördükleri hususları tamamlatmak üzere dosyayı, kararı veren kurula iade edebilir. Böyle bir
durumda noksan tamamlanıncaya kadar inceleme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birliğinin karar verme
süresi işlemez.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri
Genel Kural
Madde 63. Disiplin kovuşturmalarında; isnat olunan hususların ilgiliye açıkça ve yazılı olarak
bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az on günlük bir süre tanınması şarttır.
Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin kovuşturması olmak üzere iki bölümden oluşur. Disiplin
kovuşturmasının açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi, soruşturmanın
yapılmasına bağlıdır.
Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarına aykırı davranışlar, disiplin kovuşturmasını gerektirir.
Soruşturma
Madde 64. Avukat hakkında soruşturma;a. İlgilinin ihbar veya şikayeti,
b. Cumhuriyet Savcısının isteği,
c. Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum üzerine yapılır.
İhbar veya Şikayet
Madde 65. İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır.
a. Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda
bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
b. Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın
kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü
ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya
şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca
masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından
ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir.
İlk İnceleme
Madde 66. Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonra
yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.
İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konamaz.
Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet konusu olay hakkında
kendiliğinden soruşturma yapabilir.
Soruşturma Yapılması Görevi
Madde 67. Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından
görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları
dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya
lüzum görülen dava ve icra dosyaları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya
şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra
düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir.
Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği üyeyi veya diğer
bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl
içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır.
Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı
Madde 68. Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda
bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut
olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın kimliği, isnat
olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma
açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.
Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden
verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, tebellüğ eden şikayetçinin adı
ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro adına başkatip ve ilgili memur tarafından
imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının
alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.
İtirazlar
Madde 69. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına
karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile şikayet eden tarafından,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da
ekleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta
gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili baro
tarafından ödenir.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden
itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, şikayetçi ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari
yargı merciine başvurabilirler.
Disiplin Kovuşturması Açılması
Madde 70. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde;
dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanununun 144 üncü ve sonraki
maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre
tebliğ olunur.
Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 71. Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren otuz gün
içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş
dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider
baro tarafından ödenir.
Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye
İzin Vermeleri
Madde 72. Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; baroların, Yönetim
Kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim veDisiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve
belgelerin incelenmesine izin verirler.
İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde
hükümleri uygulanır.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi
Madde 73. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve mali denetimi, hazırlanacak program
dahilinde adalet müfettişlerince yapılır.
İdari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine
uygun olarak yapıp yapmadıklarını tespite yönelik olup, bu sebeple tüm kayıt, işlem, defter, her türlü
evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yapılır.
Mali denetim;
a. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi,
b. Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmadığı,
c. Gelirlerin yasal kaynaklara dayalı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilip
ettirilmediği,
d. Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği,
e. Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,
f. Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birliğine vaktinde
gönderilip gönderilmediği,
g. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve stopaj vergileri ile
ücretlerini, baroların avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarını zamanında ödeyip
ödemedikleri,
h. Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup bulunmadığı,
ı. CMUK hesaplarının denetimi hususlarını kapsar.
Denetimin amacına uygun ve sağlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yetkililer
müfettişlere yardımcı olur. İstenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin edilir.
Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün aksaklıklar dışında öneriye değer hususlar
ilgili baroya ve Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Müteakip denetimde bu hususlara uyulup
uyulmadığı üzerinde durulur.
Denetim sırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve
yolsuzluklarından dolayı yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.(Ek bölüm: RG 6/9/2008-26989)
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sürekli
Avukatlık Hizmetlerinde
Uygulanacak Esaslar
Sözleşme Yapılması ve Sözleşmede
Bulunması Gereken Hükümler
Madde 73/A. Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa
ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi
düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer
nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya
verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde baroda saklanan nüshaya itibar edilir.
Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına
göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler
klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır.
Sözleşmede;
a. İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/TC kimlik numarası,
b. Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/TC kimlik
numarası,
c. İşin tanımı,
ç. Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,

d. Sözleşme hükümlerinin AvukatlıkAsgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,
e. Süresi,
g. Sona erme koşulları,
ğ. İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde
derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres
olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı,
h. (…)10
yer alır.
Serbest Meslek Makbuzu veya
Bordro Düzenlenmesi ve Baroya İbraz
Madde 73/B. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma
şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya
bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına
sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır.
10 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 516 ncı ve ilgili maddeleri kapsamında tahkim yolu ile çözülebileceği, hakem heyetinin birisi
hakem kurulu başkanı olmak üzere, asgari on yıllık hukukçu olarak fiilen görev yapmış üç hukukçudan oluşacağı, hakem
kuruluna görevlendirmenin avukatın kayıtlı olduğu baro merkezinde bulunan ve uyuşmazlığa bakmakla görevli
mahkemece taraflardan birinin sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de ekleyerek yapacağı yazılı başvuru
üzerine yapılacağı hükümleri “ şeklindeki (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.Kanuna Uygun Davranmayan Tüzel Kişiler ve
Yıllık Rapor
Madde 73/C. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı
davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç
duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan
avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Disiplin Sorumluluğu
Madde 73/D. 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM11
Çeşitli Hükümler
Dava Vekilleri
Madde 74. Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava vekilliği
yapmaları kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yazılmakla yükümlüdürler.
Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadları dava vekilliği ruhsatnamelerinin
tarihi, Bakanlık sicil ve baro listesinde kayıt sıra numarası gösterilir. Liste, isim alfabe sırasına göre
düzenlenir. Her adli yılın başında 31 Aralık tarihine kadar, baro listesinde yazılı dava vekillerinin
isimlerinin yer aldığı liste düzenlenerek avukatlar listesine eklenip Adalet Bakanlığı ile Türkiye
Barolar Birliği ile dava vekillerinin vekalet icra edebilecekleri yer Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük
idare amirine, o yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir.
Dava vekillerinin listeye yazılmak için başvurmalarına, listeden silinmelerine ve istemlerinin
reddine dair kararlara karşı itirazlar hakkında, avukatlarla ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
Dava ve İş Takipçileri
Madde 75. Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu
Yönetmeliğin 74 üncü maddesi ile avukatlık mesleğine kabul, yalnız avukatların yapabileceği işler,
başka baroya nakil, disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri dava ve iş takipçileri hakkında da kıyasen
uygulanır.
Dava ve iş takipçileri, Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
bulundukları yerdeki avukat veya dava vekilleri sayısı üçü bulmadıkça listesine yazılı oldukları baro
veya başka bir baro bölgesindeki bir yere nakledilemezler.
Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği örneğe göre
düzenlenir.
11 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı RG’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin on ikinci
bölümünden sonra gelmek üzere on üçüncü bölüm eklenmiş, mevcut on üçüncü bölüm, on dördüncü bölüm olarak metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 76. 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenen avukat kimlikleri dışındaki kimlikler, 1/1/2003 tarihinden sonra avukat kimliği olarak
kullanılamaz.
Mevcut Sözleşmelerin Uyumu
Geçici Madde 2. (Ek: RG 6/9/2008-26989)
Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen sürekli
avukatlık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yönetmelikle uyumlu hale getirilir ve
sözleşmenin tarafı olan avukatların Yönetmelikten doğan yükümlülükleri aynı süre için devam eder.
Yürürlük
Madde 77. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 78. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKATLIK KANUNU
YÖNETMELİĞİ
RG: 19/6/2002-24790Amaç
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması
amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2. (Değişik: RG 27/6/2009 – 27271)
Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği
Reklam Yasağı Yönetmeliğinde, 176 ila 181 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde, 44 üncü maddesinin (B) bendine dayanılarak çıkarılan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde, 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye
Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde ve 23 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenen hususları kapsamaz.
Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çıkarılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Mesleğine Kabul
Başvurma ve Eklenecek Belgeler
Madde 4. (…)1Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına
yazılmak üzere, diledikleri baroya başvurabilirler.
Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir;
a. Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği,
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans
diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,
Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakültelerinden
herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş
olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.
c. Staj bitim belgesi,
d. (…)2
e. Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikamet edildiğine dair belge,
1 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, bu arada yer alan “Avukatlık sınavını başaran ya da“ kelimeleri, madde
metninden çıkarılmıştır.
2 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Avukatlık Kanununun 4. maddesi kapsamında olmayanlar için avukatlık
sınavının başarıldığına dair belge,“ şeklindeki (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.f. Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel halleri
bulunmadığına dair imzalı beyanı,
g. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avukatlık
Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren arşivli
adli sicil belgesi,
h. Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş,
başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı,
ı. Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut veya akılca malul
olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak rapor.
Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sağlık
kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir.
İstisnalar
Madde 5. a. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosyasında bulunanların
ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmez.
b. Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulunanlar için; bu
Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu
kişilerin sicil özetleri Baro Başkanlıkları’nca ilgili dairelerden istenir.
c. Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş olanlar için, 4
üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde3 yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru
dilekçelerine, ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar.
1. Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, beş yıl süre ile
mahkemelerin her derecesinde avukatlık yaptığını gösteren belge.
2. Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avukatlık, mesleğini
yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğini kanıtlayan sınav başarı belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü
olarak iki aşamada yapılır.
3. Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan derslerden
usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge.
Adli Sicil Araştırması
Madde 6. Avukatın levhasına yazılma isteğinde bulunduğu baro başkanlığınca Cumhuriyet
Savcılığı aracılığı ile adli sicil müdürlüğünden adli sicil araştırması yapılır.
Staj Dosyasının Getirtilmesi
Madde 7. Staj bitim belgesi aldığı barodan başka bir baro levhasına yazılma isteminde
bulunanların staj dosyaları ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine
göre eksik olan belgeler tamamlattırılır.
Başvuru Dilekçesinin Kaydı
3 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, bu arada yer alan “(c) ve (d) bentlerinde” ibaresi, “(c) bendinde” şeklinde
değiştirilmiştir.Madde 8. Bu Yönetmeliğin 4, 5, ve 7 nci maddesine göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir
eksiklik bulunmadığı ve adli sicil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru
dilekçeleri Baro Başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yazılır.
Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzenlenir. Bu
belgelerden biri adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık Kanununun 7 nci
maddesinde yazılı bir aylık süre, bu tarihten itibaren işlemeye başlar.
Belgelerde eksiklik bulunması halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya kadar kabul
edilmez.
İsteğin Kabulü
Madde 9. Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık mesleğine kabul ile
levhasına yazılması konusunda, başvurma dilekçesinin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
gerekçeli kararını verir. Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca evvelce Türkiye
Barolar Birliğine gönderilen evrakın, Birliğe gönderilen dosyaya konmasına lüzum yoktur. Türkiye
Barolar Birliğince düzenlenecek avukatlık ruhsatname bedeli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin
belgeler ile avukatın başı açık ve erkek avukatların kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büyüklüğünde iki
adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da
bulmama konusunda bir karar verir ve bu kararını, dosya ile birlikte, onaylanmak üzere Adalet
Bakanlığına gönderir. Türkiye Barolar Birliğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet
Bakanlığı, uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, uygun bulmama gerekçesi ile
birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya
bildirilir.
Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı
merciine başvurabilirler.
Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır.
İsteğin Reddi ve İtiraz
Madde 10. Baro yönetim kurulunca, levhaya yazılma isteğinin reddedilmesine veya kovuşturma
sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on
beş gün içinde kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Adaya itiraz
edildiğini belirten bir belge verilir.
Posta gideri itirazcıdan alınır.
İtirazın İncelenmesi
Madde 11. İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, dosyanın geldiği tarihten
itibaren bir ay içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar Birliği tarafından, bu süre içinde
karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan
incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmaküzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu bir aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya
dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar
tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına
ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde
kesinleşir. Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin
tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki aylık
süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına tekrar intikal ettirildiği tarihten
itibaren başlar.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı
merciine başvurabilirler.
İtirazın Sonuçları
Madde 12. İtirazın kabulüne ilişkin kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması veya onaylanmış
sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeliğin 9, 10, ve 13 üncü maddeleri gereğince işlem
yapılarak aday baro levhasına yazılır, ruhsatnamesi verilir.
İtirazın reddine ilişkin karar Adalet Bakanlığınca onaylanarak veya onaylanmış sayılarak
kesinleştiği takdirde adayın kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından gereği yapılmak üzere tüm
barolara duyurulur.
Adayın kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için tutulan özel bir deftere yazılır.
Ret ve bekleme sebepleri kalkmadıkça hiç bir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
Avukatlık Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimliği
Madde 13. Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip
olarak bastırılır ve düzenlenir.
Türkiye Barolar Birliği, mesleğe kabul edilen adayın dosyasındaki bilgilere göre ruhsatnameyi
düzenleyerek, soğuk damga ile fotoğrafını mühürler ve ruhsatname defterine kaydeder. Türkiye
Barolar Birliği Başkanınca imzalanan ruhsatname, baro başkanı tarafından imzalanmak üzere
barosuna gönderilir ve imza tamamlandıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın
avukat kimliği de, ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenerek barosuna gönderilir.
Adayın Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve
kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” şeklinde ant içtiği ve
ruhsatnamesinin verildiğine ilişkin bir tutanak düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim kurulu üyeleri
ve ant içen avukat tarafından imzalanır.
Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez.
Aday, ruhsatnamesini aldıktan sonra, “Avukat” unvanını kazanır.
Durum ve ruhsatnamenin alındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye
Barolar Birliği arşiv kartı bu yazıya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan ve barolardan gelen bilgilere göre
düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir.Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler
Madde 14. Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını
bizzat açabilir ve işini takip edebilir.
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini
taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından
yapılabilir.
Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve takipte
bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz.
Kooperatif ve Anonim Şirketler
Madde 15. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen
esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye
sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.
(…)4
(…)5
(…)6
Uzlaşma Müzakereleri
Madde 16. Avukatlık Kanununun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılmadan veya dava
açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların
kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle
4 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Birinci fıkrada sözü edilen kuruluşların sözleşmeli avukat bulundurma
zorunluluğuna aykırı davrandıklarının ilgililerce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilmesi üzerine, mahallin
en büyük mülki idare amirliğince şikayet edilen kuruluşların şikayete konu dönem içerisinde sözleşmeli avukat çalıştırıp
çalıştırmadıklarını ilgili kuruluş ile yapacakları yazışma veya görevlendirecekleri memur aracılığıyla mahallinde tespit
ettikten sonra, sözleşmeli avukat çalıştırmadığı tespit edilen kuruluşların avukat çalıştırmadıkları her ay için, sanayi
sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçilerin suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutarı
kadar para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilir. Verilen bu kararlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.“ şeklindeki 2. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
5 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından şikayet üzerine kesilen bu
cezalara karşı, ilgili, tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. Sulh ceza
mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
6 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Bu cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve hazineye gelir kaydedilir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.karşı tarafa ve karşı taraf vekiline yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma
müzakerelerini yönetirler.
Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm
önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik ederler.
Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde
hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya özen
gösterirler.
Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı
yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir.
Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın taraflarının ve
avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir.
Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar,
uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha
sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma müzakereleri esnasında
anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.
Uzlaşma Tutanağının Şekli
Madde 17. Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma konusu ve
uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca en
az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır.
Bu tutanağın şu hususları içermesi gerekir:
a. Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres ve bağlı oldukları baro sicil numaraları,
b. Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
c. Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman, tanık ve bilirkişilerin kimlik ve
ikametgahları; alacaklı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı,
d. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatılması ve uzlaşmanın konusu,
e. Uzlaşma sonunda varılan anlaşma,
f. Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzaları.
Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma giderlerinin, uzlaşma
dava açıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin paylaştırma şeklinin, tarafların talep
sonuçlarından her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların,
mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde
gösterilmesi gerekir.
Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağının aslı, tutanağı düzenleyen avukat ya da avukatlarda
kalır ve örneği taraflara verilir.
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi
Madde 18. Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzenleyen merciin adı,
kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil
edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulunması zorunludur.
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm
vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir
başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. Vekaletname
hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için
hukuken vekaletname işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı,
soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması
gereklidir.
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılması
zorunludur. (Ek cümle:RG-3/5/2012-28281) Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile
elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar
Birliği tarafından müştereken belirlenir.
Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve adli
yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki
veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir.
Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakkı
Madde 19. Vekaletname örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylama şekli, Avukatlık
Kanununun 56 ncı maddesine göre avukatların örneklerinin aslına uygunluğunu onaylamaya yetkili
oldukları diğer belgelerde de uygulanır.
Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin
örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Asıllarının verilmesi
kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde avukat, takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt
ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabilir. Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname
örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek
hükmündedir.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan ya da aslına aykırı
örnek veren avukat, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat
konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt
ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin
dosyasına konur.
Kılık
Madde 20. Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev
yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek
zorundadırlar.
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında
ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir.
Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık
giyemezler.
Avukatlar, mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında Meslek Kuralları’nın 20 nci maddesine uygun
davranmak zorundadırlar.
Başvurma
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Baroya Nakil
Madde 21. Nakil için başvuru, avukatın levhasına yazılmak istediği baro yönetim kuruluna yazı ile
yapılır.
Başvuru yazısında, istekte bulunan avukatın levhasında kayıtlı olduğu baronun adı, baro sicil
numarası, ruhsatname tarih ve numarası, sosyal güvenlik yönünden hangi statüye tabi bulunduğu,
levhasına yazılmak istediği baro bölgesindeki tebligat adresini bildirmesi şarttır.Başvuru yazısına; ikametgah belgesi, avukatların başı açık ve erkekler için kravatlı çekilmiş iki adet
6x9 büyüklüğünde cübbeli fotoğrafı eklenir.
İnceleme
Madde 22. Başvurunun yapıldığı baro yönetim kurulu nakil istemi üzerine;
a. Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukatın nakil isteğinde bulunduğunu da bildirerek;
baroya aidat borcu, yaşlılık sigortası prim borcu olup olmadığını, disiplin kovuşturması altında
bulunup bulunmadığını ve gerekli gördüğü diğer hususları sorar.
b. Türkiye Barolar Birliğine avukatın nakil yoluyla levhasına yazılmak istediğini bildirir,
ruhsatname tarih ve numarasını belirterek, avukatın bu konudaki bildirisini doğrular.
c. Gerekli gördüğü diğer incelemeleri yapar.
Karar
Madde 23. Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırasında levhasına yazılı olduğu baroya yıllık
kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna (…)7 prim borcu olduğunu veya disiplin kovuşturması
altında bulunduğunu tespit ederse, bu engeller ortadan kalkıncaya kadar işlem yapılmamasını
kararlaştırır ve avukata, nakil isteği hakkında bir karar verilebilmesi için borçlarının ödenmesinin
ve/veya disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasının gerektiğini tebliğ eder.
Avukatın; levhasına yazılı olduğu baroya yukarıda sözü edilen türde borçları yoksa ya da yapılan
tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatın borçlu olduğu baro tarafından düzenlenecek bir
belge ile kanıtlanmışsa; avukat disiplin kovuşturması altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin
kovuşturmasının sonuçlandığı, kovuşturma yapan baronun bu konudaki yazısı ile kanıtlanmışsa;
nakil isteminde bulunulan baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine
dair bir karar verir.
İstemin Kabulü ve Reddi
Madde 24. İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış olur. Baro
levhasına yazılma günü, derhal Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın önceden yazılı olduğu baroya
bildirilir. Avukatın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro
levhasına kayıt tarihi itibariyle avukatın adını kendi baro levhasından siler. Avukatın baro sicil ve
sigorta dosyaları naklettiği baroya gönderilir. Avukatın naklettiği baronun adı, Türkiye Barolar
Birliğine ve Adalet Bakanlığı’na bildirilir.
Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır.
(Mülga: RG 19/8/2005-25911)
7 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, bu arada yer alan “yaşlılık sigortası“ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.BEŞİNCİ BÖLÜM
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden
Silinme ve Yeniden Yazılma
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme
Madde 25. Avukatın baro ve Türkiye Barolar Birliği keseneklerini ödememekte direndiği ya da
topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinde
yazılı levhadan silinmeyi gerektiren nedenlerden birinin varlığının tespit edilmesi ya da avukatın
yazılı istemi üzerine; levhasına yazılı olduğu baro yönetim kurulu tarafından, avukatın adının
levhadan silinmesine karar verilir.
Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan önce avukata tebligat yaparak tebliğden
itibaren on gün içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrıca, gün ve saati yazılarak
dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazır bulunması da bildirilir.
Avukatın yazılı cevabı alındıktan, sözlü açıklamaları dinlendikten veya süresi içinde yazılı cevap
vermediği ya da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten sonra, baro yönetim kurulu
levhadan silme hakkında bir karar verir. Karar gerekçeli olur ve avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı
Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır.
Yeniden Yazılma
Madde 26. Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddelerine göre
levhadan silinmiş olmadıkça, silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini kanıtlayarak yeniden
levhaya yazılma isteminde bulunabilir.
Baro yönetim kurulu başvuru üzerine, öncelikle avukatın bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
yazılı belgelerden hangilerini tekrar baroya vermesi gerektiğine karar verir. Tekrar yazılma isteminde
bulunan avukat dilekçesine;
a. Levhadan silinmesine sebep olan olayın ortadan kalktığını kanıtlayan belgeyi,
b. Levhadan silinme kararının kesinleşme tarihi ile tekrar yazılma istemi tarihi arasında bir yıldan
fazla bir süre geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu işi kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak
istediği baro bölgesinde ikamet ettiğine ilişkin belgeyi eklemek zorundadır. Bu durumdakiler hakkında
baro, ayrıca adli sicil incelemesi de yapar.
Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme
Madde 27. Baro yönetim kurulu aşağıdaki durumların varlığı halinde avukatın bir daha
yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir.
a. Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar,
b. Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarınca meslekten
çıkarma cezası verilmiş olanlar,
c. Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler.
Adı levhadan silinen avukat, Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı şekilde bu karara
itiraz edebilir.
Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükmü ile bu Yönetmeliğin 11
inci maddesi bu konuda da kıyasen uygulanır.Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhasından silinenlerin kimlikleri
ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilir.
Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanır ve ayrıca yargı organları ile adli
teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere
duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları
Kuruluş
Madde 28. Avukatlık Kanununun 77 nci maddesine göre kurulmuş bulunan baroların kanuni
organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı
avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir.
Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Yeni Baro Kurulması
Madde 29. Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının
anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.
Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad
ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi
göndermelerini ister.
Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği,
baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu
gerçekleştirmek üzere görevlendirir.
Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde
yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel
kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirir.
Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren
koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de, bu
madde hükmü uygulanır.
Baro Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 30. Genel kurul baronun en yüksek organıdır.
Baro genel kurulu levhada yazılı bütün avukatlardan oluşur. Aşağıda yazılı kimseler genel kurula
katılamaz.
a. Levhaya yazılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, henüz mesleki andını içmemiş olanlar,
b. Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten yasaklanmış olanlar.
c. Baro ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar.
Toplantılar
Madde 31. Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak
ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy
kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin
üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro
bütçesine gelir kaydedilir.
Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona ermeden önce,
özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.
Olağan Toplantılar
Madde 32. Baro olağan toplantıları, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. Bu
toplantıların gündemini baro yönetim kurulu belirler.
Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunması zorunludur;
a. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi,
b. Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu ile denetleme
kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,
c. Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
d. Seçim süreleri sona eren baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu asıl
ve yedek üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri seçimlerinin yapılması.
Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. Yeni bir toplantı
yapılması kararı bu hükmün dışındadır.
Olağanüstü Toplantılar
Madde 33. Baro genel kurulu;
a. Türkiye Barolar Birliği,
b. Baro başkanı,
c. Baro yönetim veya denetleme kurulları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Ayrıca, levhada yazılı avukatların beşte birinin yazılı istemi ile de baro başkanı, genel kurulu on
beş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır.
Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görüşme konularının
yazılı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü toplantı istekleri dikkate alınmaz.
Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri, olağanüstü toplantılarda da
kıyasen uygulanır.
Toplantılara Çağrı ve Gündem
Madde 34. Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk
toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati, baro çevresi
adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel
kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.
Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve
bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapılmasıyla birlikte, baroda
avukatların incelemesine sunulması gereklidir.Yoklama Cetveli
Madde 35. Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazılı avukatların baro sicil numaraları
sırasına uygun olarak ad ve soyadlarının yer aldığı bir yoklama cetveli düzenlenir.
Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalamasıyla
mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yazılı toplantı yeter sayısı sağlanırsa, Başkan
genel kurul toplantısını açar.
İtiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı
Madde 36. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; öncelikle bir başkan, bir başkan
vekili ile iki üyeden oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her aday için ayrı ayrı ve genel kurulda
aksine karar alınmamışsa işari oyla yapılır. Kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, başkanlık divanına seçilemezler.
Söz Alma Sırası ve Süresi
Madde 37. Başkan, söz isteyenlere sırası ile söz verir. Ancak, baro başkanı ile yönetim kurulu
üyelerine ve Türkiye Barolar Birliğini ilgilendiren konularda da Türkiye Barolar Birliği Genel
Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır.
Başkanlık divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar verebilir.
Önergelerin Görüşülmesi
Madde 38. Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin gö-rüşülmesi sırasında, önerge sahibinin
açıklaması dışında, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az birer konuşmacıya da söz
verilir.
Görüşme Sonucu Oylama
Madde 39. Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz isteyenlerin konuşmalarının bitmesiyle veya
yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur.
Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek genel kurulun
oyuna sunar. Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça; kararlar
toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oyçokluğu ile alınır.
Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar
verilemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.
Toplantı Düzeni
Madde 40. Genel kurul başkanlık divanı, toplantının ve görüşmelerin düzenini korumakla
görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebileceği gibi, oy hakkı saklı
kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplantıdan çıkarılmasına da karar verilebilir.
Toplantıya Ara Verme ve Erteleme
Madde 41. Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir.
a. Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması,b. Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az
1/3’ünün, dört yüze kadar (dört yüz dahil) olan barolarda 1/5’inin, dört yüzden çok olanlarda
1/10’unun toplantı salonunda bulunmadığı yoklama sonucu anlaşılması.
Başkanlık divanı bu maddenin (a) bendindeki durumun tespiti halinde, toplantıya en fazla iki saat
ara verir; bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanması halinde ise başkanlık divanı toplantıyı on
beş günü geçmemek üzere başka bir güne erteler. Ertelenen toplantı önceki toplantının devamı
niteliğindedir. Önceki toplantıda görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları
Yönetim Kurulu Toplantısı
Madde 42. Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.
Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı; yardımcının da bulunmadığı toplantıya, en
kıdemli üye başkanlık eder.
Oylama Şekli ve Karar
Madde 43. Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, oylama açık olarak yapılır.
Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numarası sırasına göre en kıdemsiz üyeden başlayarak oylar,
en son kendi oyunu kullanır.
Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. baro başkanı veya yönetim
kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar ve oy kullanamazlar.
Tutanak
Madde 44. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel sekreterler tarafından tutulur. Tutanağa
kurulun aldığı kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yapılan tartışmaların tutanağa yazılması
yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Tutanak, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini yazarak tutanağı imzalarlar.
İdari İşlemlerin Yürütülmesi
Madde 45. Baro idari işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel tarafından
yürütülür.
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır.
Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.
Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan ile birlikte, başkanın
yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar.
Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici
olmak kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.
Hizmetler ücretsizdir.Sorumluluk
Madde 46. Baro başkanı, başkanlık divanı ve üyeleri baro idari işlemlerinin yürütülmesinden
dolayı öncelikle yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
Genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir.
Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler
Madde 47. Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye merkezlerinde iki yıl için görev yapmak
üzere, bir temsilci atar.
Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardımcı seçer ve yönetim
kurulunun onayına sunar.
Temsilci, Avukatlık Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve onların
gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait diğer görev ve etkinlikleri düzenler
ve gözetir. İlgili defter ve kayıtları tutarlar, üyeler, kurum, resmi daireler ve baro arasındaki
koordinasyona yardımcı olurlar. Adli yardım ve CMUK temsilcilikleri baro temsilciliği ile birleşebilir.
Temsilcinin görevinin; sürenin dolması, istifa, göreve son verilme ve başka nedenlerle sona ermesi
halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atanır. Yeni atanan temsilci, eski temsilcinin
süresini tamamlar.
Başvurma
Madde 48. Herhangi bir idari işlemin yapılmasına ilişkin başvurular, yazılı olarak baroya yapılır.
Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp ilgilisine
havale edilmemiş başvurular, deftere kaydedilmez ve işlem görmez. Aynı kural resmi başvurularla
ilgili evrak hakkında da uygulanır.
Yetkili İmzalar
Madde 49. Baro başkanı, başkan yardımcısı ya da kıdemli üye veya başkanın görevlendirdiği bir
yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adına düzenlenemez.
Görevlendirme
Madde 50. Baro başkanı idari bir işlemin görülmesi için, varsa başkanlık divanından yoksa
yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrıca görevlendirebilir.
Tutulacak Defterler
Madde 51. Başkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro idari işlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi
için gerekli tedbirleri alır, tutulacak defterleri ve dosyaları belirler.
a. Genel kurul tutanak ve karar,
b. Yönetim kurulu karar,
c. Gelen ve giden evrak,
d. Disiplin kararları esas,
e. Soruşturma esas,
f. Baro gelir ve giderleri,
g. Adli yardım,
h. CMUK,ı. Avukatlık ortaklığı sicil,
j. Vekalet pulu,
k. (…)8
esas ve karar konularında defter tutulması zorunludur.
Defterlerin yönetim kurulu tarafından sayfa numaraları belli edilerek ve kaç sayfadan ibaret
olduğu defterin başına ve sonuna yazılmak suretiyle mühür ve imza ile onaylanması şarttır. Gereken
durumlarda bu defterlerin tamamı veya bir kısmı dosya şeklinde düzenlenebilir.
Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için gerekli
tedbirleri alır.
Barolar, kayıtlarını, bu madde uyarınca tutmakla yükümlü oldukları defterler dışında, ayrıca
bilgisayar ortamında da tutabilirler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Seçim
Seçim İşlerinin Yürütülmesi
Madde 52. Üye sayısı dört yüzü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi günü sonuçlandırılır. Oy
verme işlemi Pazar günü saat 09.00’da başlar saat 17.00’de sona erer.
Üye sayısı dört yüzden az (dört yüz dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün
yapılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç ve bitiş saatini
seçim sandık kurulu belirler.
Adayların Tespiti
Madde 53. Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı
veya liste halinde verilir.
(…)9
Oy Pusulaları
Madde 54. Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması
gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında
yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.
Oy Verme
Madde 55. Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy
vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
8 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Hakem kurulu” şeklindeki ( k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
9 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Baro ve Türkiye Barolar Birliği kesenek borcu nedeniyle genel kurula
katılma hakkı olmayanlar; seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, aday olamazlar ve aday gösterilemezler.” şeklindeki 2.
fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.Oy Vermenin Bitimi ve Sayım
Madde 56. Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin
dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.
a. Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.
b. Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele
alınarak açılmadan yok edilir.
c. Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla
oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.
d. Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.
e. Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla
adlar hesaba katılmaz.
f. Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla
tespit ve ilan olunur.
Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği
halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır.
Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir.
Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı
Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen
uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetleme Kurulu
Görevleri
Madde 57. Denetleme kurulunun görevi baronun mali işlerini incelemektir.
Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun şeklini ve yöntemini kendisi
kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur.
a. Baro gelir ve gider hesaplarının ve kayıtların dayanaklarının incelemesini yapmak,
b. Kayıtların usulüne göre yapılıp yapılmadığını tespit etmek,
c. Gider kayıtlarının; bütçeye, genel kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile mevzuata uygunluğunu
incelemek,
d. Baro yönetim kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen hesap raporlarını incelemek ve varsa
usulsüzlük ve hataları tespit etmek,
e. CMUK hesaplarının denetimini yapmak.
Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri denetleme
kurulunun karar ve rapor dosyasına konur, biri yönetim kuruluna verilir, diğeri de dönem sonunda
bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak yıllık raporlara eklenir.
Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak ve istenilen belge ve
kayıtları denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir.Rapor Düzenlenmesi
Madde 58. Baro denetleme kurulu, dönem sonunda genel kurula sunulmak üzere, baronun iki
yıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler.
Olağanüstü Toplantıya Çağrı
Madde 59. Baro denetleme kurulu, incelemeleri sırasında baro mali işlerinde ve kayıtların
tutulmasında düzensizlikler ve açıklar tespit eder ve bu düzensizliklerin devam ettiği sonucuna
varırsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konuda bir rapor düzenler ve baro genel
kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verir. Genel kurul, Avukatlık Kanununun 84, 85
ve 87 nci maddelerine göre toplanarak karar verir.
ONUNCU BÖLÜM
Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri
İdari İşler
Madde 60. Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince baro kararlarına karşı
yapılan itirazlar, kararı veren baro aracılığıyla veya doğrudan Türkiye Barolar Birliğine yapılır.
Türkiye Barolar Birliği başkanı protokolde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Denetleme Kurulu
Madde 61. Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme kurullarının çalışma biçim ve yöntemleri,
Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır.
İtirazlarla İlgili Dosyadaki Eksiklikler
Madde 62. Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulları, itirazen inceledikleri dosyada
noksan gördükleri hususları tamamlatmak üzere dosyayı, kararı veren kurula iade edebilir. Böyle bir
durumda noksan tamamlanıncaya kadar inceleme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birliğinin karar verme
süresi işlemez.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri
Genel Kural
Madde 63. Disiplin kovuşturmalarında; isnat olunan hususların ilgiliye açıkça ve yazılı olarak
bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az on günlük bir süre tanınması şarttır.
Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin kovuşturması olmak üzere iki bölümden oluşur. Disiplin
kovuşturmasının açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi, soruşturmanın
yapılmasına bağlıdır.
Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarına aykırı davranışlar, disiplin kovuşturmasını gerektirir.
Soruşturma
Madde 64. Avukat hakkında soruşturma;a. İlgilinin ihbar veya şikayeti,
b. Cumhuriyet Savcısının isteği,
c. Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum üzerine yapılır.
İhbar veya Şikayet
Madde 65. İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır.
a. Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda
bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
b. Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın
kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü
ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya
şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca
masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından
ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir.
İlk İnceleme
Madde 66. Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonra
yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.
İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konamaz.
Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet konusu olay hakkında
kendiliğinden soruşturma yapabilir.
Soruşturma Yapılması Görevi
Madde 67. Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından
görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları
dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya
lüzum görülen dava ve icra dosyaları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya
şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra
düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir.
Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği üyeyi veya diğer
bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl
içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır.
Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı
Madde 68. Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda
bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut
olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın kimliği, isnat
olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma
açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.
Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden
verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, tebellüğ eden şikayetçinin adı
ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro adına başkatip ve ilgili memur tarafından
imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının
alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.
İtirazlar
Madde 69. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına
karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile şikayet eden tarafından,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da
ekleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta
gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili baro
tarafından ödenir.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden
itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, şikayetçi ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari
yargı merciine başvurabilirler.
Disiplin Kovuşturması Açılması
Madde 70. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde;
dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanununun 144 üncü ve sonraki
maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre
tebliğ olunur.
Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 71. Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren otuz gün
içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş
dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider
baro tarafından ödenir.
Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye
İzin Vermeleri
Madde 72. Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; baroların, Yönetim
Kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim veDisiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve
belgelerin incelenmesine izin verirler.
İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde
hükümleri uygulanır.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi
Madde 73. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve mali denetimi, hazırlanacak program
dahilinde adalet müfettişlerince yapılır.
İdari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine
uygun olarak yapıp yapmadıklarını tespite yönelik olup, bu sebeple tüm kayıt, işlem, defter, her türlü
evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yapılır.
Mali denetim;
a. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi,
b. Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmadığı,
c. Gelirlerin yasal kaynaklara dayalı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilip
ettirilmediği,
d. Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği,
e. Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,
f. Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birliğine vaktinde
gönderilip gönderilmediği,
g. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve stopaj vergileri ile
ücretlerini, baroların avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarını zamanında ödeyip
ödemedikleri,
h. Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup bulunmadığı,
ı. CMUK hesaplarının denetimi hususlarını kapsar.
Denetimin amacına uygun ve sağlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yetkililer
müfettişlere yardımcı olur. İstenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin edilir.
Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün aksaklıklar dışında öneriye değer hususlar
ilgili baroya ve Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Müteakip denetimde bu hususlara uyulup
uyulmadığı üzerinde durulur.
Denetim sırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve
yolsuzluklarından dolayı yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.(Ek bölüm: RG 6/9/2008-26989)
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sürekli
Avukatlık Hizmetlerinde
Uygulanacak Esaslar
Sözleşme Yapılması ve Sözleşmede
Bulunması Gereken Hükümler
Madde 73/A. Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa
ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi
düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer
nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya
verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde baroda saklanan nüshaya itibar edilir.
Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına
göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler
klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır.
Sözleşmede;
a. İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/TC kimlik numarası,
b. Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/TC kimlik
numarası,
c. İşin tanımı,
ç. Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,

d. Sözleşme hükümlerinin AvukatlıkAsgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,
e. Süresi,
g. Sona erme koşulları,
ğ. İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde
derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres
olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı,
h. (…)10
yer alır.
Serbest Meslek Makbuzu veya
Bordro Düzenlenmesi ve Baroya İbraz
Madde 73/B. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma
şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya
bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına
sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır.
10 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 516 ncı ve ilgili maddeleri kapsamında tahkim yolu ile çözülebileceği, hakem heyetinin birisi
hakem kurulu başkanı olmak üzere, asgari on yıllık hukukçu olarak fiilen görev yapmış üç hukukçudan oluşacağı, hakem
kuruluna görevlendirmenin avukatın kayıtlı olduğu baro merkezinde bulunan ve uyuşmazlığa bakmakla görevli
mahkemece taraflardan birinin sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de ekleyerek yapacağı yazılı başvuru
üzerine yapılacağı hükümleri “ şeklindeki (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.Kanuna Uygun Davranmayan Tüzel Kişiler ve
Yıllık Rapor
Madde 73/C. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı
davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç
duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan
avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Disiplin Sorumluluğu
Madde 73/D. 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM11
Çeşitli Hükümler
Dava Vekilleri
Madde 74. Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava vekilliği
yapmaları kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yazılmakla yükümlüdürler.
Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadları dava vekilliği ruhsatnamelerinin
tarihi, Bakanlık sicil ve baro listesinde kayıt sıra numarası gösterilir. Liste, isim alfabe sırasına göre
düzenlenir. Her adli yılın başında 31 Aralık tarihine kadar, baro listesinde yazılı dava vekillerinin
isimlerinin yer aldığı liste düzenlenerek avukatlar listesine eklenip Adalet Bakanlığı ile Türkiye
Barolar Birliği ile dava vekillerinin vekalet icra edebilecekleri yer Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük
idare amirine, o yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir.
Dava vekillerinin listeye yazılmak için başvurmalarına, listeden silinmelerine ve istemlerinin
reddine dair kararlara karşı itirazlar hakkında, avukatlarla ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
Dava ve İş Takipçileri
Madde 75. Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu
Yönetmeliğin 74 üncü maddesi ile avukatlık mesleğine kabul, yalnız avukatların yapabileceği işler,
başka baroya nakil, disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri dava ve iş takipçileri hakkında da kıyasen
uygulanır.
Dava ve iş takipçileri, Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
bulundukları yerdeki avukat veya dava vekilleri sayısı üçü bulmadıkça listesine yazılı oldukları baro
veya başka bir baro bölgesindeki bir yere nakledilemezler.
Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği örneğe göre
düzenlenir.
11 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı RG’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin on ikinci
bölümünden sonra gelmek üzere on üçüncü bölüm eklenmiş, mevcut on üçüncü bölüm, on dördüncü bölüm olarak metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 76. 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenen avukat kimlikleri dışındaki kimlikler, 1/1/2003 tarihinden sonra avukat kimliği olarak
kullanılamaz.
Mevcut Sözleşmelerin Uyumu
Geçici Madde 2. (Ek: RG 6/9/2008-26989)
Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen sürekli
avukatlık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yönetmelikle uyumlu hale getirilir ve
sözleşmenin tarafı olan avukatların Yönetmelikten doğan yükümlülükleri aynı süre için devam eder.
Yürürlük
Madde 77. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 78. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKATLIK KANUNU
YÖNETMELİĞİ
RG: 19/6/2002-24790Amaç
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması
amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2. (Değişik: RG 27/6/2009 – 27271)
Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Ancak, 1136 sayılı Kanunun 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği
Reklam Yasağı Yönetmeliğinde, 176 ila 181 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde, 44 üncü maddesinin (B) bendine dayanılarak çıkarılan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde, 27 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye
Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde ve 23 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Türkiye Barolar
Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenen hususları kapsamaz.
Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çıkarılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Mesleğine Kabul
Başvurma ve Eklenecek Belgeler
Madde 4. (…)1Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına
yazılmak üzere, diledikleri baroya başvurabilirler.
Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir;
a. Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği,
b. Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans
diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,
Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakültelerinden
herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş
olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.
c. Staj bitim belgesi,
d. (…)2
e. Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikamet edildiğine dair belge,
1 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, bu arada yer alan “Avukatlık sınavını başaran ya da“ kelimeleri, madde
metninden çıkarılmıştır.
2 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Avukatlık Kanununun 4. maddesi kapsamında olmayanlar için avukatlık
sınavının başarıldığına dair belge,“ şeklindeki (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.f. Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel halleri
bulunmadığına dair imzalı beyanı,
g. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avukatlık
Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren arşivli
adli sicil belgesi,
h. Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş,
başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı,
ı. Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut veya akılca malul
olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak rapor.
Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sağlık
kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir.
İstisnalar
Madde 5. a. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosyasında bulunanların
ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmez.
b. Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulunanlar için; bu
Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu
kişilerin sicil özetleri Baro Başkanlıkları’nca ilgili dairelerden istenir.
c. Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş olanlar için, 4
üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde3 yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru
dilekçelerine, ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar.
1. Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, beş yıl süre ile
mahkemelerin her derecesinde avukatlık yaptığını gösteren belge.
2. Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avukatlık, mesleğini
yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğini kanıtlayan sınav başarı belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü
olarak iki aşamada yapılır.
3. Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan derslerden
usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge.
Adli Sicil Araştırması
Madde 6. Avukatın levhasına yazılma isteğinde bulunduğu baro başkanlığınca Cumhuriyet
Savcılığı aracılığı ile adli sicil müdürlüğünden adli sicil araştırması yapılır.
Staj Dosyasının Getirtilmesi
Madde 7. Staj bitim belgesi aldığı barodan başka bir baro levhasına yazılma isteminde
bulunanların staj dosyaları ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine
göre eksik olan belgeler tamamlattırılır.
Başvuru Dilekçesinin Kaydı
3 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, bu arada yer alan “(c) ve (d) bentlerinde” ibaresi, “(c) bendinde” şeklinde
değiştirilmiştir.Madde 8. Bu Yönetmeliğin 4, 5, ve 7 nci maddesine göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir
eksiklik bulunmadığı ve adli sicil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru
dilekçeleri Baro Başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yazılır.
Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzenlenir. Bu
belgelerden biri adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık Kanununun 7 nci
maddesinde yazılı bir aylık süre, bu tarihten itibaren işlemeye başlar.
Belgelerde eksiklik bulunması halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya kadar kabul
edilmez.
İsteğin Kabulü
Madde 9. Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık mesleğine kabul ile
levhasına yazılması konusunda, başvurma dilekçesinin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
gerekçeli kararını verir. Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca evvelce Türkiye
Barolar Birliğine gönderilen evrakın, Birliğe gönderilen dosyaya konmasına lüzum yoktur. Türkiye
Barolar Birliğince düzenlenecek avukatlık ruhsatname bedeli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin
belgeler ile avukatın başı açık ve erkek avukatların kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büyüklüğünde iki
adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da
bulmama konusunda bir karar verir ve bu kararını, dosya ile birlikte, onaylanmak üzere Adalet
Bakanlığına gönderir. Türkiye Barolar Birliğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet
Bakanlığı, uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, uygun bulmama gerekçesi ile
birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde
onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya
bildirilir.
Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı
merciine başvurabilirler.
Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır.
İsteğin Reddi ve İtiraz
Madde 10. Baro yönetim kurulunca, levhaya yazılma isteğinin reddedilmesine veya kovuşturma
sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on
beş gün içinde kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Adaya itiraz
edildiğini belirten bir belge verilir.
Posta gideri itirazcıdan alınır.
İtirazın İncelenmesi
Madde 11. İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, dosyanın geldiği tarihten
itibaren bir ay içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar Birliği tarafından, bu süre içinde
karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan
incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmaküzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu bir aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya
dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar
tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına
ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde
kesinleşir. Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin
tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki aylık
süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına tekrar intikal ettirildiği tarihten
itibaren başlar.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı
merciine başvurabilirler.
İtirazın Sonuçları
Madde 12. İtirazın kabulüne ilişkin kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması veya onaylanmış
sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeliğin 9, 10, ve 13 üncü maddeleri gereğince işlem
yapılarak aday baro levhasına yazılır, ruhsatnamesi verilir.
İtirazın reddine ilişkin karar Adalet Bakanlığınca onaylanarak veya onaylanmış sayılarak
kesinleştiği takdirde adayın kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından gereği yapılmak üzere tüm
barolara duyurulur.
Adayın kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için tutulan özel bir deftere yazılır.
Ret ve bekleme sebepleri kalkmadıkça hiç bir baro o kimseyi levhasına yazamaz.
Avukatlık Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimliği
Madde 13. Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip
olarak bastırılır ve düzenlenir.
Türkiye Barolar Birliği, mesleğe kabul edilen adayın dosyasındaki bilgilere göre ruhsatnameyi
düzenleyerek, soğuk damga ile fotoğrafını mühürler ve ruhsatname defterine kaydeder. Türkiye
Barolar Birliği Başkanınca imzalanan ruhsatname, baro başkanı tarafından imzalanmak üzere
barosuna gönderilir ve imza tamamlandıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın
avukat kimliği de, ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenerek barosuna gönderilir.
Adayın Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca “hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve
kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” şeklinde ant içtiği ve
ruhsatnamesinin verildiğine ilişkin bir tutanak düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim kurulu üyeleri
ve ant içen avukat tarafından imzalanır.
Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez.
Aday, ruhsatnamesini aldıktan sonra, “Avukat” unvanını kazanır.
Durum ve ruhsatnamenin alındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye
Barolar Birliği arşiv kartı bu yazıya eklenir.
Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan ve barolardan gelen bilgilere göre
düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir.Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler
Madde 14. Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını
bizzat açabilir ve işini takip edebilir.
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini
taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından
yapılabilir.
Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve takipte
bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz.
Kooperatif ve Anonim Şirketler
Madde 15. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen
esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye
sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.
(…)4
(…)5
(…)6
Uzlaşma Müzakereleri
Madde 16. Avukatlık Kanununun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılmadan veya dava
açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların
kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle
4 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Birinci fıkrada sözü edilen kuruluşların sözleşmeli avukat bulundurma
zorunluluğuna aykırı davrandıklarının ilgililerce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilmesi üzerine, mahallin
en büyük mülki idare amirliğince şikayet edilen kuruluşların şikayete konu dönem içerisinde sözleşmeli avukat çalıştırıp
çalıştırmadıklarını ilgili kuruluş ile yapacakları yazışma veya görevlendirecekleri memur aracılığıyla mahallinde tespit
ettikten sonra, sözleşmeli avukat çalıştırmadığı tespit edilen kuruluşların avukat çalıştırmadıkları her ay için, sanayi
sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçilerin suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutarı
kadar para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilir. Verilen bu kararlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.“ şeklindeki 2. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
5 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından şikayet üzerine kesilen bu
cezalara karşı, ilgili, tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. Sulh ceza
mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.
6 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Bu cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve hazineye gelir kaydedilir.” şeklindeki 3. fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.karşı tarafa ve karşı taraf vekiline yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma
müzakerelerini yönetirler.
Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm
önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik ederler.
Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde
hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya özen
gösterirler.
Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı
yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir.
Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın taraflarının ve
avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir.
Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar,
uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha
sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma müzakereleri esnasında
anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.
Uzlaşma Tutanağının Şekli
Madde 17. Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma konusu ve
uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca en
az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır.
Bu tutanağın şu hususları içermesi gerekir:
a. Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres ve bağlı oldukları baro sicil numaraları,
b. Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
c. Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman, tanık ve bilirkişilerin kimlik ve
ikametgahları; alacaklı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı,
d. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatılması ve uzlaşmanın konusu,
e. Uzlaşma sonunda varılan anlaşma,
f. Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzaları.
Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma giderlerinin, uzlaşma
dava açıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin paylaştırma şeklinin, tarafların talep
sonuçlarından her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların,
mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde
gösterilmesi gerekir.
Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağının aslı, tutanağı düzenleyen avukat ya da avukatlarda
kalır ve örneği taraflara verilir.
Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi
Madde 18. Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzenleyen merciin adı,
kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil
edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulunması zorunludur.
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm
vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir
başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. Vekaletname
hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için
hukuken vekaletname işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı,
soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması
gereklidir.
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılması
zorunludur. (Ek cümle:RG-3/5/2012-28281) Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile
elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar
Birliği tarafından müştereken belirlenir.
Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve adli
yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki
veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir.
Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakkı
Madde 19. Vekaletname örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylama şekli, Avukatlık
Kanununun 56 ncı maddesine göre avukatların örneklerinin aslına uygunluğunu onaylamaya yetkili
oldukları diğer belgelerde de uygulanır.
Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin
örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Asıllarının verilmesi
kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde avukat, takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt
ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabilir. Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname
örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek
hükmündedir.
Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan ya da aslına aykırı
örnek veren avukat, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılır.
Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat
konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt
ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin
dosyasına konur.
Kılık
Madde 20. Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev
yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek
zorundadırlar.
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında
ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir.
Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık
giyemezler.
Avukatlar, mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında Meslek Kuralları’nın 20 nci maddesine uygun
davranmak zorundadırlar.
Başvurma
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başka Baroya Nakil
Madde 21. Nakil için başvuru, avukatın levhasına yazılmak istediği baro yönetim kuruluna yazı ile
yapılır.
Başvuru yazısında, istekte bulunan avukatın levhasında kayıtlı olduğu baronun adı, baro sicil
numarası, ruhsatname tarih ve numarası, sosyal güvenlik yönünden hangi statüye tabi bulunduğu,
levhasına yazılmak istediği baro bölgesindeki tebligat adresini bildirmesi şarttır.Başvuru yazısına; ikametgah belgesi, avukatların başı açık ve erkekler için kravatlı çekilmiş iki adet
6x9 büyüklüğünde cübbeli fotoğrafı eklenir.
İnceleme
Madde 22. Başvurunun yapıldığı baro yönetim kurulu nakil istemi üzerine;
a. Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukatın nakil isteğinde bulunduğunu da bildirerek;
baroya aidat borcu, yaşlılık sigortası prim borcu olup olmadığını, disiplin kovuşturması altında
bulunup bulunmadığını ve gerekli gördüğü diğer hususları sorar.
b. Türkiye Barolar Birliğine avukatın nakil yoluyla levhasına yazılmak istediğini bildirir,
ruhsatname tarih ve numarasını belirterek, avukatın bu konudaki bildirisini doğrular.
c. Gerekli gördüğü diğer incelemeleri yapar.
Karar
Madde 23. Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırasında levhasına yazılı olduğu baroya yıllık
kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna (…)7 prim borcu olduğunu veya disiplin kovuşturması
altında bulunduğunu tespit ederse, bu engeller ortadan kalkıncaya kadar işlem yapılmamasını
kararlaştırır ve avukata, nakil isteği hakkında bir karar verilebilmesi için borçlarının ödenmesinin
ve/veya disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasının gerektiğini tebliğ eder.
Avukatın; levhasına yazılı olduğu baroya yukarıda sözü edilen türde borçları yoksa ya da yapılan
tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatın borçlu olduğu baro tarafından düzenlenecek bir
belge ile kanıtlanmışsa; avukat disiplin kovuşturması altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin
kovuşturmasının sonuçlandığı, kovuşturma yapan baronun bu konudaki yazısı ile kanıtlanmışsa;
nakil isteminde bulunulan baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine
dair bir karar verir.
İstemin Kabulü ve Reddi
Madde 24. İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış olur. Baro
levhasına yazılma günü, derhal Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın önceden yazılı olduğu baroya
bildirilir. Avukatın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro
levhasına kayıt tarihi itibariyle avukatın adını kendi baro levhasından siler. Avukatın baro sicil ve
sigorta dosyaları naklettiği baroya gönderilir. Avukatın naklettiği baronun adı, Türkiye Barolar
Birliğine ve Adalet Bakanlığı’na bildirilir.
Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır.
(Mülga: RG 19/8/2005-25911)
7 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, bu arada yer alan “yaşlılık sigortası“ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.BEŞİNCİ BÖLÜM
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden
Silinme ve Yeniden Yazılma
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme
Madde 25. Avukatın baro ve Türkiye Barolar Birliği keseneklerini ödememekte direndiği ya da
topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinde
yazılı levhadan silinmeyi gerektiren nedenlerden birinin varlığının tespit edilmesi ya da avukatın
yazılı istemi üzerine; levhasına yazılı olduğu baro yönetim kurulu tarafından, avukatın adının
levhadan silinmesine karar verilir.
Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan önce avukata tebligat yaparak tebliğden
itibaren on gün içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrıca, gün ve saati yazılarak
dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazır bulunması da bildirilir.
Avukatın yazılı cevabı alındıktan, sözlü açıklamaları dinlendikten veya süresi içinde yazılı cevap
vermediği ya da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten sonra, baro yönetim kurulu
levhadan silme hakkında bir karar verir. Karar gerekçeli olur ve avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı
Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır.
Yeniden Yazılma
Madde 26. Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddelerine göre
levhadan silinmiş olmadıkça, silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini kanıtlayarak yeniden
levhaya yazılma isteminde bulunabilir.
Baro yönetim kurulu başvuru üzerine, öncelikle avukatın bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
yazılı belgelerden hangilerini tekrar baroya vermesi gerektiğine karar verir. Tekrar yazılma isteminde
bulunan avukat dilekçesine;
a. Levhadan silinmesine sebep olan olayın ortadan kalktığını kanıtlayan belgeyi,
b. Levhadan silinme kararının kesinleşme tarihi ile tekrar yazılma istemi tarihi arasında bir yıldan
fazla bir süre geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu işi kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak
istediği baro bölgesinde ikamet ettiğine ilişkin belgeyi eklemek zorundadır. Bu durumdakiler hakkında
baro, ayrıca adli sicil incelemesi de yapar.
Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme
Madde 27. Baro yönetim kurulu aşağıdaki durumların varlığı halinde avukatın bir daha
yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir.
a. Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar,
b. Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarınca meslekten
çıkarma cezası verilmiş olanlar,
c. Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler.
Adı levhadan silinen avukat, Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı şekilde bu karara
itiraz edebilir.
Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükmü ile bu Yönetmeliğin 11
inci maddesi bu konuda da kıyasen uygulanır.Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhasından silinenlerin kimlikleri
ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet
Bakanlığı’na bildirilir.
Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanır ve ayrıca yargı organları ile adli
teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere
duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları
Kuruluş
Madde 28. Avukatlık Kanununun 77 nci maddesine göre kurulmuş bulunan baroların kanuni
organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı
avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir.
Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Yeni Baro Kurulması
Madde 29. Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının
anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.
Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad
ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi
göndermelerini ister.
Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği,
baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu
gerçekleştirmek üzere görevlendirir.
Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde
yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel
kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirir.
Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren
koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de, bu
madde hükmü uygulanır.
Baro Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 30. Genel kurul baronun en yüksek organıdır.
Baro genel kurulu levhada yazılı bütün avukatlardan oluşur. Aşağıda yazılı kimseler genel kurula
katılamaz.
a. Levhaya yazılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, henüz mesleki andını içmemiş olanlar,
b. Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten yasaklanmış olanlar.
c. Baro ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar.
Toplantılar
Madde 31. Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak
ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy
kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin
üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro
bütçesine gelir kaydedilir.
Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona ermeden önce,
özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.
Olağan Toplantılar
Madde 32. Baro olağan toplantıları, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. Bu
toplantıların gündemini baro yönetim kurulu belirler.
Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunması zorunludur;
a. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi,
b. Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu ile denetleme
kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,
c. Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
d. Seçim süreleri sona eren baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu asıl
ve yedek üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri seçimlerinin yapılması.
Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. Yeni bir toplantı
yapılması kararı bu hükmün dışındadır.
Olağanüstü Toplantılar
Madde 33. Baro genel kurulu;
a. Türkiye Barolar Birliği,
b. Baro başkanı,
c. Baro yönetim veya denetleme kurulları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Ayrıca, levhada yazılı avukatların beşte birinin yazılı istemi ile de baro başkanı, genel kurulu on
beş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır.
Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görüşme konularının
yazılı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü toplantı istekleri dikkate alınmaz.
Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri, olağanüstü toplantılarda da
kıyasen uygulanır.
Toplantılara Çağrı ve Gündem
Madde 34. Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk
toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati, baro çevresi
adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel
kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.
Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve
bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapılmasıyla birlikte, baroda
avukatların incelemesine sunulması gereklidir.Yoklama Cetveli
Madde 35. Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazılı avukatların baro sicil numaraları
sırasına uygun olarak ad ve soyadlarının yer aldığı bir yoklama cetveli düzenlenir.
Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalamasıyla
mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yazılı toplantı yeter sayısı sağlanırsa, Başkan
genel kurul toplantısını açar.
İtiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı
Madde 36. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; öncelikle bir başkan, bir başkan
vekili ile iki üyeden oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her aday için ayrı ayrı ve genel kurulda
aksine karar alınmamışsa işari oyla yapılır. Kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, başkanlık divanına seçilemezler.
Söz Alma Sırası ve Süresi
Madde 37. Başkan, söz isteyenlere sırası ile söz verir. Ancak, baro başkanı ile yönetim kurulu
üyelerine ve Türkiye Barolar Birliğini ilgilendiren konularda da Türkiye Barolar Birliği Genel
Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır.
Başkanlık divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar verebilir.
Önergelerin Görüşülmesi
Madde 38. Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin gö-rüşülmesi sırasında, önerge sahibinin
açıklaması dışında, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az birer konuşmacıya da söz
verilir.
Görüşme Sonucu Oylama
Madde 39. Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz isteyenlerin konuşmalarının bitmesiyle veya
yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur.
Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek genel kurulun
oyuna sunar. Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça; kararlar
toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oyçokluğu ile alınır.
Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar
verilemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.
Toplantı Düzeni
Madde 40. Genel kurul başkanlık divanı, toplantının ve görüşmelerin düzenini korumakla
görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebileceği gibi, oy hakkı saklı
kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplantıdan çıkarılmasına da karar verilebilir.
Toplantıya Ara Verme ve Erteleme
Madde 41. Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir.
a. Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması,b. Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az
1/3’ünün, dört yüze kadar (dört yüz dahil) olan barolarda 1/5’inin, dört yüzden çok olanlarda
1/10’unun toplantı salonunda bulunmadığı yoklama sonucu anlaşılması.
Başkanlık divanı bu maddenin (a) bendindeki durumun tespiti halinde, toplantıya en fazla iki saat
ara verir; bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanması halinde ise başkanlık divanı toplantıyı on
beş günü geçmemek üzere başka bir güne erteler. Ertelenen toplantı önceki toplantının devamı
niteliğindedir. Önceki toplantıda görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları
Yönetim Kurulu Toplantısı
Madde 42. Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.
Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı; yardımcının da bulunmadığı toplantıya, en
kıdemli üye başkanlık eder.
Oylama Şekli ve Karar
Madde 43. Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, oylama açık olarak yapılır.
Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numarası sırasına göre en kıdemsiz üyeden başlayarak oylar,
en son kendi oyunu kullanır.
Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. baro başkanı veya yönetim
kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar ve oy kullanamazlar.
Tutanak
Madde 44. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel sekreterler tarafından tutulur. Tutanağa
kurulun aldığı kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yapılan tartışmaların tutanağa yazılması
yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Tutanak, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini yazarak tutanağı imzalarlar.
İdari İşlemlerin Yürütülmesi
Madde 45. Baro idari işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel tarafından
yürütülür.
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır.
Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.
Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan ile birlikte, başkanın
yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar.
Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici
olmak kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.
Hizmetler ücretsizdir.Sorumluluk
Madde 46. Baro başkanı, başkanlık divanı ve üyeleri baro idari işlemlerinin yürütülmesinden
dolayı öncelikle yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.
Genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir.
Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler
Madde 47. Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye merkezlerinde iki yıl için görev yapmak
üzere, bir temsilci atar.
Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardımcı seçer ve yönetim
kurulunun onayına sunar.
Temsilci, Avukatlık Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve onların
gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait diğer görev ve etkinlikleri düzenler
ve gözetir. İlgili defter ve kayıtları tutarlar, üyeler, kurum, resmi daireler ve baro arasındaki
koordinasyona yardımcı olurlar. Adli yardım ve CMUK temsilcilikleri baro temsilciliği ile birleşebilir.
Temsilcinin görevinin; sürenin dolması, istifa, göreve son verilme ve başka nedenlerle sona ermesi
halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atanır. Yeni atanan temsilci, eski temsilcinin
süresini tamamlar.
Başvurma
Madde 48. Herhangi bir idari işlemin yapılmasına ilişkin başvurular, yazılı olarak baroya yapılır.
Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp ilgilisine
havale edilmemiş başvurular, deftere kaydedilmez ve işlem görmez. Aynı kural resmi başvurularla
ilgili evrak hakkında da uygulanır.
Yetkili İmzalar
Madde 49. Baro başkanı, başkan yardımcısı ya da kıdemli üye veya başkanın görevlendirdiği bir
yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adına düzenlenemez.
Görevlendirme
Madde 50. Baro başkanı idari bir işlemin görülmesi için, varsa başkanlık divanından yoksa
yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrıca görevlendirebilir.
Tutulacak Defterler
Madde 51. Başkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro idari işlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi
için gerekli tedbirleri alır, tutulacak defterleri ve dosyaları belirler.
a. Genel kurul tutanak ve karar,
b. Yönetim kurulu karar,
c. Gelen ve giden evrak,
d. Disiplin kararları esas,
e. Soruşturma esas,
f. Baro gelir ve giderleri,
g. Adli yardım,
h. CMUK,ı. Avukatlık ortaklığı sicil,
j. Vekalet pulu,
k. (…)8
esas ve karar konularında defter tutulması zorunludur.
Defterlerin yönetim kurulu tarafından sayfa numaraları belli edilerek ve kaç sayfadan ibaret
olduğu defterin başına ve sonuna yazılmak suretiyle mühür ve imza ile onaylanması şarttır. Gereken
durumlarda bu defterlerin tamamı veya bir kısmı dosya şeklinde düzenlenebilir.
Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için gerekli
tedbirleri alır.
Barolar, kayıtlarını, bu madde uyarınca tutmakla yükümlü oldukları defterler dışında, ayrıca
bilgisayar ortamında da tutabilirler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Seçim
Seçim İşlerinin Yürütülmesi
Madde 52. Üye sayısı dört yüzü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi günü sonuçlandırılır. Oy
verme işlemi Pazar günü saat 09.00’da başlar saat 17.00’de sona erer.
Üye sayısı dört yüzden az (dört yüz dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün
yapılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç ve bitiş saatini
seçim sandık kurulu belirler.
Adayların Tespiti
Madde 53. Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı
veya liste halinde verilir.
(…)9
Oy Pusulaları
Madde 54. Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması
gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında
yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.
Oy Verme
Madde 55. Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy
vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
8 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Hakem kurulu” şeklindeki ( k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
9 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Baro ve Türkiye Barolar Birliği kesenek borcu nedeniyle genel kurula
katılma hakkı olmayanlar; seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, aday olamazlar ve aday gösterilemezler.” şeklindeki 2.
fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.Oy Vermenin Bitimi ve Sayım
Madde 56. Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin
dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.
a. Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.
b. Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele
alınarak açılmadan yok edilir.
c. Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla
oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.
d. Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.
e. Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla
adlar hesaba katılmaz.
f. Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla
tespit ve ilan olunur.
Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği
halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır.
Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir.
Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı
Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen
uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetleme Kurulu
Görevleri
Madde 57. Denetleme kurulunun görevi baronun mali işlerini incelemektir.
Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun şeklini ve yöntemini kendisi
kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur.
a. Baro gelir ve gider hesaplarının ve kayıtların dayanaklarının incelemesini yapmak,
b. Kayıtların usulüne göre yapılıp yapılmadığını tespit etmek,
c. Gider kayıtlarının; bütçeye, genel kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile mevzuata uygunluğunu
incelemek,
d. Baro yönetim kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen hesap raporlarını incelemek ve varsa
usulsüzlük ve hataları tespit etmek,
e. CMUK hesaplarının denetimini yapmak.
Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri denetleme
kurulunun karar ve rapor dosyasına konur, biri yönetim kuruluna verilir, diğeri de dönem sonunda
bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak yıllık raporlara eklenir.
Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak ve istenilen belge ve
kayıtları denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir.Rapor Düzenlenmesi
Madde 58. Baro denetleme kurulu, dönem sonunda genel kurula sunulmak üzere, baronun iki
yıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler.
Olağanüstü Toplantıya Çağrı
Madde 59. Baro denetleme kurulu, incelemeleri sırasında baro mali işlerinde ve kayıtların
tutulmasında düzensizlikler ve açıklar tespit eder ve bu düzensizliklerin devam ettiği sonucuna
varırsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konuda bir rapor düzenler ve baro genel
kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verir. Genel kurul, Avukatlık Kanununun 84, 85
ve 87 nci maddelerine göre toplanarak karar verir.
ONUNCU BÖLÜM
Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri
İdari İşler
Madde 60. Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince baro kararlarına karşı
yapılan itirazlar, kararı veren baro aracılığıyla veya doğrudan Türkiye Barolar Birliğine yapılır.
Türkiye Barolar Birliği başkanı protokolde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.
Denetleme Kurulu
Madde 61. Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme kurullarının çalışma biçim ve yöntemleri,
Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır.
İtirazlarla İlgili Dosyadaki Eksiklikler
Madde 62. Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulları, itirazen inceledikleri dosyada
noksan gördükleri hususları tamamlatmak üzere dosyayı, kararı veren kurula iade edebilir. Böyle bir
durumda noksan tamamlanıncaya kadar inceleme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birliğinin karar verme
süresi işlemez.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri
Genel Kural
Madde 63. Disiplin kovuşturmalarında; isnat olunan hususların ilgiliye açıkça ve yazılı olarak
bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az on günlük bir süre tanınması şarttır.
Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin kovuşturması olmak üzere iki bölümden oluşur. Disiplin
kovuşturmasının açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi, soruşturmanın
yapılmasına bağlıdır.
Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarına aykırı davranışlar, disiplin kovuşturmasını gerektirir.
Soruşturma
Madde 64. Avukat hakkında soruşturma;a. İlgilinin ihbar veya şikayeti,
b. Cumhuriyet Savcısının isteği,
c. Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum üzerine yapılır.
İhbar veya Şikayet
Madde 65. İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır.
a. Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda
bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
b. Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın
kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü
ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya
şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca
masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından
ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir.
İlk İnceleme
Madde 66. Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonra
yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.
İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konamaz.
Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet konusu olay hakkında
kendiliğinden soruşturma yapabilir.
Soruşturma Yapılması Görevi
Madde 67. Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından
görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları
dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya
lüzum görülen dava ve icra dosyaları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya
şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra
düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir.
Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği üyeyi veya diğer
bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl
içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır.
Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı
Madde 68. Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda
bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut
olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın kimliği, isnat
olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma
açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.
Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden
verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, tebellüğ eden şikayetçinin adı
ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro adına başkatip ve ilgili memur tarafından
imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının
alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.
İtirazlar
Madde 69. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına
karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile şikayet eden tarafından,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da
ekleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta
gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili baro
tarafından ödenir.
Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden
itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış
sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, şikayetçi ve
ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine
Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari
yargı merciine başvurabilirler.
Disiplin Kovuşturması Açılması
Madde 70. Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde;
dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanununun 144 üncü ve sonraki
maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre
tebliğ olunur.
Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 71. Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren otuz gün
içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş
dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider
baro tarafından ödenir.
Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye
İzin Vermeleri
Madde 72. Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; baroların, Yönetim
Kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim veDisiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve
belgelerin incelenmesine izin verirler.
İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde
hükümleri uygulanır.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Denetim
Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi
Madde 73. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve mali denetimi, hazırlanacak program
dahilinde adalet müfettişlerince yapılır.
İdari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine
uygun olarak yapıp yapmadıklarını tespite yönelik olup, bu sebeple tüm kayıt, işlem, defter, her türlü
evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yapılır.
Mali denetim;
a. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi,
b. Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmadığı,
c. Gelirlerin yasal kaynaklara dayalı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilip
ettirilmediği,
d. Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği,
e. Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,
f. Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birliğine vaktinde
gönderilip gönderilmediği,
g. Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve stopaj vergileri ile
ücretlerini, baroların avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarını zamanında ödeyip
ödemedikleri,
h. Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup bulunmadığı,
ı. CMUK hesaplarının denetimi hususlarını kapsar.
Denetimin amacına uygun ve sağlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yetkililer
müfettişlere yardımcı olur. İstenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin edilir.
Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün aksaklıklar dışında öneriye değer hususlar
ilgili baroya ve Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Müteakip denetimde bu hususlara uyulup
uyulmadığı üzerinde durulur.
Denetim sırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve
yolsuzluklarından dolayı yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.(Ek bölüm: RG 6/9/2008-26989)
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sürekli
Avukatlık Hizmetlerinde
Uygulanacak Esaslar
Sözleşme Yapılması ve Sözleşmede
Bulunması Gereken Hükümler
Madde 73/A. Sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa
ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi
düzenlenmesi zorunludur. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer
nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya
verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde baroda saklanan nüshaya itibar edilir.
Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına
göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler
klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır.
Sözleşmede;
a. İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/TC kimlik numarası,
b. Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/TC kimlik
numarası,
c. İşin tanımı,
ç. Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,

d. Sözleşme hükümlerinin AvukatlıkAsgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,
e. Süresi,
g. Sona erme koşulları,
ğ. İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde
derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres
olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı,
h. (…)10
yer alır.
Serbest Meslek Makbuzu veya
Bordro Düzenlenmesi ve Baroya İbraz
Madde 73/B. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamındaki sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma
şekillerinde sözleşmelere göre tahsil edilen avukatlık ücretine ilişkin serbest meslek makbuz veya
bordro örnekleri, her yıl sonunda avukat tarafından bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına
sunulur. Bu belgeler avukatın sicil dosyasında saklanır.
10 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 516 ncı ve ilgili maddeleri kapsamında tahkim yolu ile çözülebileceği, hakem heyetinin birisi
hakem kurulu başkanı olmak üzere, asgari on yıllık hukukçu olarak fiilen görev yapmış üç hukukçudan oluşacağı, hakem
kuruluna görevlendirmenin avukatın kayıtlı olduğu baro merkezinde bulunan ve uyuşmazlığa bakmakla görevli
mahkemece taraflardan birinin sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi örneğini de ekleyerek yapacağı yazılı başvuru
üzerine yapılacağı hükümleri “ şeklindeki (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.Kanuna Uygun Davranmayan Tüzel Kişiler ve
Yıllık Rapor
Madde 73/C. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı
davranan tüzel kişiler, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç
duyurusunda bulunulur. Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan
avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Disiplin Sorumluluğu
Madde 73/D. 73/A ve 73/B maddelerine aykırı davranışlar ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
altında vekalet ücreti kararlaştırılması Meslek Kurallarına aykırılık oluşturur.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM11
Çeşitli Hükümler
Dava Vekilleri
Madde 74. Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava vekilliği
yapmaları kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yazılmakla yükümlüdürler.
Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadları dava vekilliği ruhsatnamelerinin
tarihi, Bakanlık sicil ve baro listesinde kayıt sıra numarası gösterilir. Liste, isim alfabe sırasına göre
düzenlenir. Her adli yılın başında 31 Aralık tarihine kadar, baro listesinde yazılı dava vekillerinin
isimlerinin yer aldığı liste düzenlenerek avukatlar listesine eklenip Adalet Bakanlığı ile Türkiye
Barolar Birliği ile dava vekillerinin vekalet icra edebilecekleri yer Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük
idare amirine, o yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir.
Dava vekillerinin listeye yazılmak için başvurmalarına, listeden silinmelerine ve istemlerinin
reddine dair kararlara karşı itirazlar hakkında, avukatlarla ilgili hükümler kıyasen uygulanır.
Dava ve İş Takipçileri
Madde 75. Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu
Yönetmeliğin 74 üncü maddesi ile avukatlık mesleğine kabul, yalnız avukatların yapabileceği işler,
başka baroya nakil, disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri dava ve iş takipçileri hakkında da kıyasen
uygulanır.
Dava ve iş takipçileri, Avukatlık Kanununun Geçici 17 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
bulundukları yerdeki avukat veya dava vekilleri sayısı üçü bulmadıkça listesine yazılı oldukları baro
veya başka bir baro bölgesindeki bir yere nakledilemezler.
Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği örneğe göre
düzenlenir.
11 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı RG’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin on ikinci
bölümünden sonra gelmek üzere on üçüncü bölüm eklenmiş, mevcut on üçüncü bölüm, on dördüncü bölüm olarak metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 76. 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenen avukat kimlikleri dışındaki kimlikler, 1/1/2003 tarihinden sonra avukat kimliği olarak
kullanılamaz.
Mevcut Sözleşmelerin Uyumu
Geçici Madde 2. (Ek: RG 6/9/2008-26989)
Bu Yönetmeliğin onüçüncü bölüm hükümlerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen sürekli
avukatlık hizmetleri sözleşmeleri, 31/12/2008 tarihine kadar bu Yönetmelikle uyumlu hale getirilir ve
sözleşmenin tarafı olan avukatların Yönetmelikten doğan yükümlülükleri aynı süre için devam eder.
Yürürlük
Madde 77. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 78. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

24.04.2024
AV. OKTAY YILMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.